Vanessa Bretxa

Vanessa Bretxa

Més informació

Opinió Vanessa Bretxa

Les veus del professorat: com es gestionen les llengües a secundària?

Avui us faré un avançament d'un llibre que estem preparant dels del CUSC-UB amb el finançament d'un ajut RecerCaixa2012. És un llibre sobre veus, sobre veus diverses i sobre diverses veus. La realitat multilingüe de les escoles i els instituts catalans al segle XXI és innegable, i per això la gestió de la diversitat lingüística dins i  fora de l’aula ha esdevingut una qüestió fonamental en la vida dels centres escolars. Paradoxalment, però, sobre el tema de les llengües fins ara s’han sentit més les veus de fora de l’escola —les dels polítics, les dels opinadors, fins i tot les dels jutges— que no pas les veus dels docents.

El llibre que estem preparant aspira, modestament, a fer sentir aquestes veus. Per tal de recollir-les, es van entrevistar 40 professors de 13 escoles i instituts de Catalunya, d’indrets diversos i de condició social i administrativa diferent, perquè exposessin el seu punt de vista sobre les llengües als centres educatius. I ho han fet. Ens han parlat de com veuen la seva feina, dels alumnes i les seves famílies, de com han entomat els canvis socials, legislatius i metodològics dels darrers anys, posant el focus d’atenció sobre les llengües. A Les veus... hi trobareu els resultats. No seran, per descomptat, les veus de tots els docents. Seria senzillament impossible. Però sí que seran autèntiques, diverses, i lliures, i totes plegades ens permetran fer-nos una idea, potser calidoscòpica, de quins temes preocupen els docents, de com els perceben i, fins i tot, d’algunes de les solucions que hi aporten. Suficient per escoltar-les.

Docents en temps convulsos

Les paraules dels docents ens arriben en un context de canvis que han deixat una profunda empremta en la tasca docent. Des d’un punt de vista estructural, les grans immigracions del 2000-2010 i la profunda crisi econòmica subsegüent, combinades amb la inestabilitat del sistema educatiu, han trasbalsat profundament la feina educativa. Però els canvis han estat més profunds i han afectat també la manera com es comporten els alumnes. En part com a resultat de la sobreprotecció dels infants per part dels pares, en part per la irrupció de les noves tecnologies en la vida quotidiana, els docents detecten diversos canvis actitudinals: des d'una banda, la manca de motivació; i des d'una altra, una minva en la capacitat de concentrar-se, i una creixent dificultat per connectar idees. Tot un repte per a uns centres sotmesos cada dia a més demandes per part de la societat.

Gestionar les llengües

Als centres de secundària avui dia hi conviuen un nombre considerable de llengües però són dues clarament les que hi tenen un paper destacat: el català i el castellà. Entre una legislació que vol fer del català la llengua normal de l’ensenyament i una realitat sociolingüística que ho fa, si més no, complex, les veus del professorat mostren que en diferents entorns, i per diferents raons, el pes del castellà segueix sent molt alt tant en el cas dels alumnes com dels docents. Davant d'aquesta situació, què fan els professionals a l’hora de gestionar les llengües dins de l’aula?

D'entrada, a les aules, en general, els professors tendeixen utilitzar per defecte el català. Ara bé, el castellà no és de cap manera absent de les aules, ja sigui perquè els docents l'usen inconscientment per adreçar-se a certs alumnes, ja sigui perquè continua havent-hi una minoria de professors que fan les classes en castellà. Tampoc els alumnes no es comporten de manera homogènia. Si bé n'hi ha molts que funcionen escolarment en català, no són pocs els que alternen entre les dues llengües o fins i tot només parlen castellà. Per què? D'una banda, perquè continua havent-hi alumnes amb un domini feble del català. D'una altra perquè n'hi ha que mostren unes actituds negatives cap a aquesta llengua i que fins i tot qüestionen el paper de la llengua catalana dins de l’ensenyament secundari. I davant d'aquest alumnes incapaços o reticents al català, què fan els docents? Davant d'aquesta minoria, la majoria del professorat evita el conflicte obert i la politització, i entre d'altres estratègies, mira d'argumentar els beneficis per a l'estudiant de saber, també, el català.

Ensenyar llengües

En aquest nou entorn, una majoria de docents consideren necessari revisar com s'ensenyen les llengües, reconeixent que en els darrers anys hi ha hagut avenços, però apuntant que encara queda molt terreny per córrer. Un terreny en què pot avançar el tractament tant de les llengües estrangeres com del català i el castellà. Són moltes les iniciatives que ja estan en marxa, i diverses les propostes recollides. Esmentem, a tall d'exemple, la conveniència d'emfatitzar la tranversalitat en l'ensenyament de les llengües. També són molts els docents que assenyalen l'èxit d’organitzar grups heterogenis i flexibles. Hi ha veus que aposten per fomentar el treball cooperatiu a l’aula per gestionar millor la diversitat existent. D'altres plantegen la conveniència de coordinar millor els ensenyaments de primària i secundària. L'ensenyament integrat de continguts i de llengua estrangera (AICLE), per descomptat, treu el cap entre els debats dels docents, amb opinions a favor i en contra. Com ho fa el paper de les TIC i la seva utilització com a eina docent.
En poques paraules

Aquest volum intenta recollir les veus del professorat sobre l'educació lingüística dels nostres fills. El tresor de coneixements, d'experiències i d'iniciatives que s'amaguen rere les parets dels nostres centres educatius ha de traspassar els murs de les aules i circular no sols de centre en centre, sinó fins i tot més enllà, fins als despatxos oficials, fins als centres de formació dels futurs docents, ha d'arribar a les redaccions dels mitjans i, per què no, a les llars dels progenitors. Perquè no hi ha dubte que  l'educació és un tema massa important per deixar-lo només en mans dels docents. Però tampoc no pot construir-se, de cap de les maneres, sense parar l'orella a la veu del professorat.

 
Bretxa,V, Ll. Comajoan i F.X. Vila (en preparació) Les veus del professorat: com es gestionen les llengües a secundària. Barcelona: Horsori.

Opina

Configuració
Publicitat
Publicitat
Publicitat

Fòrums

  • 8.876.197 missatges
  • 207.039 temes
Accedeix als fòrums Normes dels fòrums