Notícia

El País Valencià fomentarà el català i la recuperació de patrimoni amb desgravacions del 25%

La normativa regularà la llei de mecenatge per a projectes culturals, científics i esportius no professionals

El Ple del Consell ha aprovat el projecte de llei de la Generalitat de mecenatge cultural, científic i esportiu no professional per a incentivar la inversió social i empresarial en aquestes àrees.

La llei té com a objectiu impulsar i fomentar el mecenatge de caràcter privat, activitat voluntària i filantròpica que es configura com un motor de participació i de responsabilitat social que afavoreix la llibertat i la diversitat cultural i que contribueix al foment de la creativitat, al creixement econòmic i a l'enriquiment del capital cultural de la societat.

Així, s'estableixen tres grans àrees de deduccions per mecenatge i en tots els casos suposa l'augment del 15 % al 25 % de l'IRPF en la nova proposta de llei. Les àrees són per accions en recuperació del patrimoni cultural valencià, en foment del valencià i en altres fins culturals, científics i esportius no professionals.

En els dos primers casos, els projectes de mecenatge tindran una desgravació directa del 25% per a qualsevol projecte. En el tercer cas, els projectes hauran de comptar amb la declaració d'interés social atorgada pel Consell Assessor de Mecenatge. En aquest cas, la Generalitat, les entitats locals, les universitats públiques valencianes, els instituts i els organismes públics d'investigació valencians seran considerats d'interés social sense necessitat de la declaració expressa per part del Consell Assessor de Mecenatge.

Per tant, amb aquesta proposta normativa, el País Valencià se situa al capdavant de les comunitats autònomes que afavoreixen el mecenatge, amb desgravacions del 25%.

El mecenatge cultural al País Valencià estava regulat per la Llei 9/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, d'impuls a l'activitat i del mecenatge cultural i, a causa de l'escàs impacte d'aquesta, s'ha elaborat una nova llei que impulse de manera real el mecenatge.

A més, a causa de la profunda modificació que requeria la llei, ja que en el seu articulat no es regulaven aspectes fonamentals com la definició dels beneficiaris i de les modalitats de mecenatge ni tampoc mecanismes per a garantir l'interés social s'ha considerat més convenient la redacció d'aquesta nova norma perquè tinga una estructura clara i aporte seguretat jurídica.

Així mateix, aquesta llei pretén donar un impuls al mecenatge científic, que ha de meréixer una atenció especial, ja que tant a l'estat espanyol com al País Valencià no es dóna una tradició de mecenatge científic com en països anglosaxons, que en els temps de crisi econòmica ha permés que pogueren mantindre el seu lideratge científic

La nova llei també modifica la Llei 13/1997 de 23 de desembre de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits.

Estructura

El títol I estableix, dins del preàmbul, l'objecte de la llei i també defineix el concepte de mecenatge cultural, científic i esportiu no professional com qualsevol contribució privada aportada de manera altruista per a la realització de projectes o activitats culturals, científics o esportius no professionals que hagen sigut declarats o que tinguen la consideració d'interés social.

De la mateixa manera, es concreta el micromecenatge cultural, científic i esportiu no professional com a finançament d'un projecte o activitat cultural, científic o esportiu no professional que haja sigut declarat o que tinga la consideració d'interés social, mitjançant moltes aportacions individuals fetes amb caràcter altruista. El mecenatge previst en aquesta llei es podrà fer a través de donacions pures i simples de diners, béns i drets o préstecs d'ús o comodat.

Persones i entitats beneficiàries

Es consideren persones i entitats beneficiàries: les entitats sense ànim de lucre, domiciliades fiscalment al País Valencià, l'objecte social de les quals siga de caràcter cultural, científic i esportiu no professional; la Generalitat, els seus organismes públics, les fundacions del sector públic i els consorcis adscrits a aquesta; les entitats locals, els seus organismes públics, fundacions i consorcis que en depenguen; les universitats públiques i privades, les seues fundacions i els col·legis majors adscrits a aquestes; els instituts i centres d'investigació, i els centres superiors d'ensenyaments artístics.

A més, també, les empreses culturals que tinguen el seu domicili fiscal al País Valencià, amb un import net de xifra de negocis que no haja superat els 300.000 euros; les persones físiques residents i amb domicili fiscal al territori que, de manera habitual, exercisquen activitats culturals, científiques i esportives de caràcter no professional amb un import net de la xifra de negocis que no haja superat els 300.000 euros l'any immediatament anterior; les persones o entitats objectivament comparables a les esmentades amb seu en altres comunitats autònomes o en estats membres de la Unió Europea o en estats associats de l'Espai Econòmic Europeu que duen a terme projectes o activitats declarats d'interés social en els termes d'aquesta llei.

Consell Assessor del Mecenatge

En el títol II s'arreplega la figura del Consell Assessor del Mecenatge, que serà l'òrgan assessor de la Generalitat en matèria de mecenatge cultural, científic i esportiu no professional.

Tindrà una composició paritària i estarà integrat pels membres que es determinen reglamentàriament; hi formaran part, a més dels departaments del Consell implicats, membres del Consell Valencià de Cultura, de les universitats públiques valencianes, dels instituts i centres públics d'investigació i dels centres públics superiors d'ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana.

Oficina del Mecenatge

L'Oficina del Mecenatge és la unitat administrativa adscrita a la conselleria competent en matèria de cultura i estarà formada per personal d'aquesta. A més, tindrà com a funcions principals assessorar els mecenes i beneficiaris, donar difusió i publicitat als projectes per a trobar mecenes, prestar suport tècnic i administratiu al Consell Assessor del Mecenatge i fer activitats per a la promoció del mecenatge entre la societat valenciana.

Declaració d'interés social

El títol IV estableix les persones i entitats beneficiàries que podran sol·licitar la declaració d'interés social dels seus projectes o activitats culturals, científics o esportius no professionals. Correspon al Consell Assessor del Mecenatge, una vegada comprovat que el beneficiari compleix les obligacions establides en la present llei, efectuar la proposta de declaració d'interés social i elevar-la a la direcció general competent en matèria de cultura, que emetrà una resolució de conformitat.


Opina

Configuració
Publicitat
Publicitat

Fòrums

  • 9.241.060 missatges
  • 219.121 temes
Accedeix als fòrums Normes dels fòrums
Publicitat