Publicitat

Fòrum

Al davant de qualsevol dada climàtica hi has de posar el dubte

rotllan12.257 5 169👍 12.458
VALL DE BIANYA - 5 març 2019 2.00 h

JORDI ZAPATA

 

MEMBRE DE LA XARXA D’OBSERVADORS METEOROLÒGICS DE LA GENERALITAT (XOM)

“Al davant de qualsevol dada climàtica hi has de posar el dubte”

 Fa més de 40 anys que recull diàriament dades de tota mena, i amb els resultats a la mà creu que és molt agosarat parlar de tendències en un clima tan variable com el nostre

 
Jordi Zapata , davant de l’estació automàtica del Parc Nou de la capital de la Garrotxa MIQUEL TORNS.
 
      
MIQUEL TORNS - VALL DE BIANYA
Si hi ha un tema damunt la taula (procés a banda) que apa­reix dia sí dia també, és el del canvi climàtic. Després de més de 40 anys pre­nent dades de tota mena, pot par­lar de tendències?
Penso que, almenys aquí, el canvi climàtic no té cap afec­tació. Amb els gels del cer­cle polar o la pujada del nivell del mar ja no m’hi poso, però a la Gar­rotxa no hi ha cap evidència con­tras­tada. Almenys en aquests 40 anys que fa que estic com a obser­va­dor. Hi ha algu­nes obser­va­ci­ons interes­sants, com el fet que aug­menta el nom­bre de dies amb tem­pe­ra­tu­res supe­ri­ors als 35 graus. Hi ha una tendència a l’alça dels pics de calor, però atri­buir-ho al canvi climàtic ja és un altre tema. Estem en una zona amb molta vari­a­bi­li­tat. L’any pas­sat per aques­tes dies teníem 20 centímetres de neu a Olot i ara sem­bla pri­ma­vera. Això no té res a veure amb un supo­sat canvi climàtic. Això és la vari­a­bi­li­tat de sem­pre, de les fluc­tu­a­ci­ons de les mas­ses d’aire. Deduir que totes aques­tes vari­a­bi­li­tats tenen cau­ses antro­pogèniques em sem­bla molt ago­sa­rat.
Doncs sem­bla que va una mica a con­tra­cor­rent?
Estic d’acord amb el canvi climàtic, però no amb les xifres que ens venen. Ni tenim sèries sufi­ci­ent­ment llar­gues ni estan ben fetes. Fins als anys vui­tanta les dades es pre­nien sense cap mena d’homo­lo­gació inter­na­ci­o­nal. Era una cosa caòtica. L’avenç de la tec­no­lo­gia també és impor­tant. Quan tre­ba­llem amb sèries de més de vint anys les dades de tem­pe­ra­tura es basen en un termòmetre de mer­curi i un d’alco­hol per a les màximes i les mínimes, i d’aquí es tre­ien les mit­ja­nes. Ara la majo­ria de la infor­mació prové de les esta­ci­ons automàtiques que donen una infor­mació minu­tal. Si d’aquí treus mit­ja­nes horàries i diàries veuràs que el resul­tat final té poc a veure amb el que s’obté amb els dos termòmetres. La infor­mació mete­o­rològica és molt espe­cial, i com més enrere anem, més caòtica és.
Es con­si­dera trum­pista, alar­mista o escèptic?
Escèptic. El dubte és pri­mor­dial. Davant de qual­se­vol dada climàtica hi has de posar el dubte. I lla­vors ana­lit­zar-ho a fons. En el món de la cli­ma­to­lo­gia hi ha dues tendències con­tra­po­sa­des: els calentòlegs i els refredòlegs. Hi ha els alar­mis­tes que ja pre­di­quen la fi del món, amb uns esce­na­ris catas­tro­fis­tes, i n’hi ha altres diuen que no n’hi ha per a tant i que fins i tot els gasos d’efecte hiver­na­cle aca­ba­ran pro­duint un refre­da­ment per bai­xada de l’eficàcia solar. Als que dis­cu­tei­xen l’escal­fa­ment se’ls con­si­dera par­ti­da­ris de Trump, ja que aquest s’ha aga­fat a aques­tes teo­ries per man­te­nir els interes­sos de deter­mi­nats sec­tors indus­tri­als. No hi ha una veri­tat abso­luta, i molt sovint es trac­ten aquests temes de manera molt sectària. En el fons tot és una qüestió econòmica. Els grans lobbys indus­tri­als són els que finan­cen els prin­ci­pals estu­dis i volen por­tar l’aigua al seu molí. Els científics no dei­xen de ser humans, i també tenen interes­sos, com els altres. Cal una bona dosi d’escep­ti­cisme abans d’abor­dar aquests temes. El clima és molt com­plex, amb tot inter­re­la­ci­o­nat. Ara bé, que nosal­tres amb l’acti­vi­tat humana estem inci­dint en aquests can­vis, és molt pro­ba­ble.
Però estem mal­me­nant el pla­neta o no?
Al pla­neta li importa un rave el que esti­guem fent. En tot cas, estem mal­me­nant el futur dels nos­tres fills. És evi­dent que estem modi­fi­cant en excés el tema ambi­en­tal, però a escala pla­netària no té cap trans­cendència. La Segona Guerra Mun­dial va ser un des­as­tre ambi­en­tal enorme, i al cap de deu anys tot estava més o menys recu­pe­rat.
Vostè ha pres­tat un interès espe­cial a la feno­lo­gia, a la flo­ració dels arbres con­cre­ta­ment. Aquí tam­poc es pot par­lar de tendències clares?
Amb les dades que jo tinc no em veig capaç d’apre­ciar cap canvi sig­ni­fi­ca­tiu. La meva obser­vació és visual, i no hi trobo res d’espe­cial. No es pot afir­mar que els frui­ters flo­rei­xen cada vegada més aviat. Tant és que flo­rei­xin el 26 de febrer o el 3 de març. És molt can­vi­ant d’un any per l’altre. Inten­tar expli­car el canvi climàtic a través d’aquests fenòmens no ho veig pos­si­ble. A nosal­tres, com a obser­va­dors mete­o­rològics i climàtics que estem fora del movi­ment científic, ens és molt difícil fer aquesta mena de decla­ra­ci­ons tan con­tun­dents.
Vostès fan una feina de picar pedra, recu­llen les dades diària­ment i les envien a les xar­xes esta­tal i cata­lana. Quants són a Cata­lu­nya?
Bé, jo des de l’1 d’octu­bre ja no envio les dades a la xarxa esta­tal, per raons òbvies, però n’hi ha molts que ho con­ti­nuen fent, ja que cre­uen que cal sepa­rar la cli­ma­to­lo­gia de la política. Som uns 180 que cobrim tot el ter­ri­tori català, tant pel que fa a la reco­llida de dades com a la la de vigilància i infor­mació en situ­a­ci­ons d’emergència.

Respostes

Configuració
 • Puigdomènech10.109 13 214👍 3.137
  Aquest paio no és conscient del que diu. Què té que veure la situació ambiental després d'una guerra amb el que passa ara??!! siusplau rigor !!

  És evident que hi ha canvis i que probablement ho passarem molt malament d'aquí un temps (ningú sap quan, però la cosa va accelerada).

  Sense dades escrites, però amb una pila d'anys viscuts puc afirmar que plou poquissim, cada vegada menys. Això si parlem del meu poble (Barcelona) però és que hi ha indicis molt més bèsties, mai vistos (desgel).

  • Peretrempera73 1👍 64
   Ell parla de la Garrotxa. Barcelona juga a part. Has llegit bé el que diu?
  • rotllan12.257 5 169👍 12.458
   No nega el canvi climàtic, només diu que és molt agosarat dir que el causem nosaltres
   • Benfresc13.578 6 153👍 13.673
    I quina és la causa?
    No estàs d'acord amb el que diuen gairebé el 100% dels científics , de que el canvi climàtic evident és provocat per les emissions de gasos d'efecte hivernacle?
    • rotllan12.257 5 169👍 12.458
     No hi estic d'acord ni deixo d'estar-hi, sóc escèptic. D'entrada no tinc els estudis ni m'he informat com cal per afirmar res, però no ho veig clar.
     Els que diuen que és una evidència com que la Terra és rodona i coses així, és molt demagog perquè és molt fàcil comprovar això, de fet els grecs ja ho sabien.
     La teoria de l'efecte hivernacle és una teoria plausible que han trobat, potser no n'han trobat cap altra.

     Repeteixo, no ho nego, simplement sóc escèptic i he penjat una entrevista que diu una cosa diferent. Esperava en trumpista diguent algun disbarat, però veig que tothom entra a dir que aquest home és boig o ximple, tot i que ningú diu per què.
      • rotllan12.257 5 169👍 12.458
       Però ser escèptic no vol dir negar res ni dir que podem continuar contaminant sense aturador.
       No obstant fas demagògia diguent que morirem tots. Que jo sàpiga en l'última glaciació l'ésser humà ja hi era.
      • autokrator13.613 3 150👍 9.435
       Donant per cert que estiguesim en un periode d'escalfament i que aquest duri les properes dècades l'únic efecte que tindria és que faria més calor, no que morís ningú. De fet la població humana i de mamífers grans es redueix en els periodes freds, no en els càlids. 

       L'escalfament global, si és cert, no és un problema de supervivència sino econòmic. Igual d'aquí 50 anys mitja Barcelona està sota l'aigua, això implica que la població s'ha de traslladar, construir en altres llocs, etc. Una gran despessa econòmica, però res més. 
       • Puigdomènech10.109 13 214👍 3.137
        típic pensament espanyol_:  " no pasa ná"

        Ja hi ha morts per culpa dels efectes humans sobre el clima, però no trobaràs ningú que et digui goita és mort pel fum dels cotxes... no és clar que no morim així... morim per càncer de pulmó (només cal deduir d'on surt el càncer de pulmó en persones que no han fumat res en sa vida) i etc. Són morts indirectes causades per la contaminació. Contaminació que en menor o major grau és global.
        • rotllan12.257 5 169👍 12.458
         Però morir pel fum dels cotxes bol dir que ens estem enverinant amb la nostra brossa no que ens mati eel canvi climàtic.
         • Puigdomènech10.109 13 214👍 3.137
          és no voler veure la realitat, noi...  Si li fots "brossa" a l'atmosfera per tones, any rere any és evident que canvies el clima. Això fa ja anys que és així i no hauria de ser cap sorpresa que en un moment o altre les conseqüències siguin visibles.

          Els fums dels cotxes no només ens maten a nosaltres, enverinen l'aire del planeta sencer, i com que no s'aturen les emissions acabaran per canviar el clima.

          NO ho sé, és tant obvi...  que no entenc els dubtes. És pot dubtar sobre si és el que passa ara o no, però em sembla absurd dubtar sobre si passarà o no. És evident que no anem gens bé.
          El creixement continuat del que sigui és insostenible.
          • rotllan12.257 5 169👍 12.458
           A veure el que et mata de la combustió són els oxids de nitrogen, pluja àcida, etc. I no pas el diòxid de carboni. No estem parlant d'això i ningú dubta que respirar fum sigui tòxic.
           Ni tampoc diu ningú que haguem de seguir creixent ni que no hi hagi problemes.
           Això és el teu prejudici.
           El fil parla de clima i escalfament global, tot lo altre t'ho has fet solet.
        • autokrator13.613 3 150👍 9.435
         Com t'ha dit en Rotllan això no té res a veure amb el canvi climàtic. Se suposa, justament, que el canvi climàtic es deu al CO2 que és un dels pocs gasos que emet el sistema industrial que no és contaminant
         • Puigdomènech10.109 13 214👍 3.137
          És clar que hi té a veure.
          Ara que si per tú viure amb l'aire contaminat (no només és co2) no representa cap problema... poca cosa hi puc fer
          • autokrator13.613 3 150👍 9.435
           Un altre que no ho enten. Que el CO2 no és un contaminant. Contaminants són altres gasos dels que no es parla. Et pases la vida respirant CO2, si vius a la ciutat més i si dorms amb la finestra tancada encara més. 
          • Puigdomènech10.109 13 214👍 3.137
           Sí, molt bé. Tu ets una mena d'alien que respira oxigen amb altes concentracions de co2. correcte.

           Però jo el que et vull fer veure és que la merda aquesta que dius que no passa res, un metge, davant meu, em diu que sap qui viu a la ciutat i qui al camp pel color negre dels seus pulmons.

           ara que si el que vols és que et digui que molt bé. doncs molt bé.
           Demencial.
          • autokrator13.613 3 150👍 9.435
           És que no saps de què parles. Si dius que el CO2 és un contaminant no saps de que estas parlant i no hi ha molt més a dir. Estudia. 
       • aalto130 3👍 131
        Malhauradament no tens ni idea del que parles.

        Primer, una atmòsfera i temperatura determinada determinen quins microorganismes i bacteries són predominants i són els acaben determinant quin grans organismes s'acaben desenvolupant en aquella época. I ara és que s'està fent es canviar l'atmòsfera i la temperatura que genera un canvi en la composició de l'aigua canviant els microorganismes que hi habiten, a la vegada accelerant el canvi atmosfèric i de temperatura.

        I perquè importa aquest canvi, perque genera extincions massives, les bacteries i virus perillossos pels humans es propaguen millor en condicions d'altes temperatues i aigües amb PH baix.

        Segon, altes concentracions de Co2 està relacionat en pèrdues cognitives, problemes de fetge i problemes en el ossos.( a partir de 600 ppm els casos es dispararien, a finals de segle)

        Tercer, llindar en que un humà pot sobreviure. Una relació d'alta humitat i alta temperatura són mortals pels humans. I aquest llindar cada vegada ens hi anem aproximant, en zones d'Orient Mitjà i l'India a finals de segle no hi podrán viure humans.

        Quart, hi han microorganismes sota el gel de fa milions d'anys que tornaran a propagarse amb el desgel. Hi haurà tant de inofensius com letals pels humans. El problema es que l'ésser huma mai s'haurà estat en contacte amb aquests i que no tindrà cap mena de defenses per fer-hi front.

        Simplificar-ho en que només farà més calor és una burrada molt grossa, a més, sense tenir en compte, que una temperatura més alta alimenta les tempestes i plugues torrencials, com si no hi haguessin morts per aquests fets


        • autokrator13.613 3 150👍 9.435
         Em sembla que no, deus haver llegit un article alarmista i te l'has cregut. Només el que dius del CO2 ja és per no fer cas de res del teu missatge. El CO2 no és tòxic ni suposa cap problema per als humans, i per a les plantes és una benedicció. Respirar en ambients per sobre de 600 ppm no és cap problema, la majoria de la gent es passa la vida respirant en ambients per sobre de 1.000 i 1.500 ppm que és el que hi ha en qualsevol habitació tancada en una estona amb una persona, no dic ja si hi ha més. La majoria de la gent, especialment a paisos freds, es passa la vida en ambients molt per sobre de 600 ppm: dormint, a la feina, al cinema, al bar, a la biblioteca... 

         En l'anterior interglacial l'esser humà ja existia i les temperatures eren més altes que en l'actual. També hem viscut en l'anterior glaciació. Abans que tot això que expliques sigui un problema hi haurà un problema molt més gran amb l'agricultura i tot això no suposarà que l'esser humà no es pugui adaptar, només canviarien els paràmetres d'assentament. Canviar els paràmetres d'assentament en massa pot semblar molt complicat però ha passat moltes vegades a la Història, la darrera a l'Estat espanyol els anys 60-70. 

         A l'Orient Mitjà no és que es podrà viure, es que es viurà millor, perque ja han viscut amb temperatures entre 2 i 4 graus més alts que les actuals i es van desenvolupar les primeres civilitzacions. Per no parlar del "Màxim del Holocé" en que la gent vivia molt be al que ara és el Sàhara perque hi plovia. En fin... 
         • aalto130 3👍 131
          Tens més credibilitat el que tu escriguis que el el digui el 97% de cientifics? Porto anys llegint articles, el problema és que alguns per llegir un article us cregueu que sóu més intel.ligents que gent que porta treballant sobre el tema des de fa decàdes.

          Ja te posat les gràfiques de temperatures aceptades per la pràctica totalitat de cientifics, però continua dient que l'epoca medieval era més càlida, es completament fals.

          Tu ho has dit, en ambient tancats, que en la majoria de persones són en moment puntuals. Un nadó que creixi en un atmòsfera de 300 ppm de mitjana i un altre de 600 pmm quin tindria més problemas en calcificació dels óssos? I no només ve d'aqui sinò per la propia dissolució del Co2 a l'aigua que ingerim cada dia.

          A 50º amb 50% d'humitat no hi ha assentament possible, simplement perquè un cos humà es incapaç de refrigerar-se per mantenir la temperatura corporal de 36º. La pujada en humitat farà inviable que un ésser humà pugui ser a l'aire lliure.

          Nova bajanada lo de les plantes, tant les plantes com els humans necessiten una proporció determinada de CO2, canviar aquesta proporció té consequëncies.
          Tampoc saps que una proporció de CO2 canvia els procesos químics de les plantes, consumint més aigua i creixent més ràpid però alhora genera uns fruits amb menys nutrients ( 1 poma té mes nutrients cultivada a 300 ppm que a 600ppm per exemple) i més suceptibles a enfermetats.


          • autokrator13.613 3 150👍 9.435
           Una planta que creix més ràpid absorveix menys nutrients en relació al pes total, no fas cap descobriment. No, no estem amb concentracions de més de 1000 ppm en moments puntuals, bona part de la població es passa la major part del temps en espais tancats, si el que dius fos cert estarien tots malalts. 

           I no és veritat que sigui el 97% dels científics que accepta això que dius, de fet no hi ha consensos del 97% gairebé en cap debat científic. A 50º i 50% d'humitat no hi ha assentament possible, però és que això no passa enlloc ni és fàcil que passi, tu mateix has posat dades que avalen que els anteriors interglacials van ser força més càlids que l'actual i els homínids ja existien i hi vivien. Ni les pitjors prediccions de l'IPCC (inventades) consideren que al 2100 tindrem temperatures com les que hi va haver a l'anterior interglacial i que no eren cap problema. I això que són prediccions basades en suposits que no es produiran com, per exemple, que anirem augmentant les emissions de CO2 igual que els darrers 100 anys, quan realment començaran a baixar perque no tindrem la mateixa quantitat de combustibles. 

           Un altre tema és considerar que el CO2 crea el mateix efecte hivernacle al passar de 200 a 300 que al passar de 300 a 400, cosa que se sap que no és així, l'efecte és logarítmic i cada cop influeix menys, això ja està perfectament observat. D'altra banda el principal agent que crea l'efecte hivernacle és el vapor d'aigua, però també crea "efecte albedo" amb la qual cosa no està gens clar si un agument de vapor d'aigua seguirà escalfant el planeta o, en un punt determinat comença a refredar-la. El que sí se sap segur és que el cicle d'olbiquitat de l'eix de rotació del planeta ens porta a que faci més fred. La propera glaciació podria començar d'aquí 1.500 anys o 3.000, no més. 
          • rotllan12.257 5 169👍 12.458
           Aquí tots parleu que "diuen els científics" però el text de Haroun Tazieff de més avall encara no l'ha replicat ningú.
           I repeteixo parlo des de l'escepticisme, no faig hooliganisme negacionista.
          • aalto130 3👍 131
           No has contestat el que respost, la resposta era a la afirmació que has fet que era millor per les plantes una major concentració de Co2 i la resposta es que no, és entre regular i negatiu, sobretot des de una vessant de l'agricultura.

           El nivells seria 280ppm a l'aire lliure, habirtació amb finestra oberta 500 ppm i espai tancat 1000pm. Tot això ja ha quedat clar, no cal que ho repeteixis, la diferencia és que en la primera i segona situació el llindar quedara superat i de fomra permanent per sobre els 600ppm. Per tant, no són les mateixes condicions que una estona hi estiguis a 1000 pm i despres puguis recuperar a 500 ppm o a 300ppm que no es doni aquesta opció.

           Tindrà un impacte en la salut, perquè per exemple si 5% de la població té problemes el ossos, a més concentració mitjana de Co2 més probabilitats de tenir problemes, i en lloc d'un 5% de la población s'anirà incrementat a cada vegada més població.

           I és el mateix llindar amb les onades de calor, no cal arribar a les condicions de 50 graus 50 humitat perquè una part de la población quedi afectada (aquelles són les condicions màximes que té cap humà per sobreviure). Com més a prop d'aquest valor més población afectada. Pero clar que vull explicar si segons tu encara no hi han victimes per l'alteració climàtica.

           A més ni saps llegar les grafiques que he posat. Ara som només a 1'5 grau de diferencia de superiar els +2'5C (màxim a la gràfica), que és el llindar quel es pot superar el 2050 (necessaries concentracions de 400 ppm, que ja ens hi trobem).

           O sigui et penses que parant demà mateix les emissions de CO2 el calentament pararía ?  

           Abans faria més fred el 2050 ,ara ja dintre de 2000 i 3000 anys. El que si se sap és que canvis en l'eix de la terra i de la òrbita generen canvis de 0,1 graus per segle. Ara mateix som a un canvi 1 grau per segle, 10 vegades més ràpid.

           Segons la teva teoria el creixement de temperatura seria menor ara que fa 100 anys, i és justament el contrari, pel simple fet del canvi de cicle de l'aigua i el carboni (major porporció en estat gasòs) fent un efecte multiplicador.

          • autokrator13.613 3 150👍 9.435
           Dius cada xorrada que és per flipar, hi ha hagut concentracions de CO2 15 i 20 vegades superiors a l'actual. Segons la teva tesi se suposa que no hi hauria vida vegetal i resulta que hi havia vida vegetal i animal gegant!!!

           I, al marge d'inventes coses com que jo dic que no hi ha víctimes per les condicions climàtiques, es clar que hi ha, però sempre hi ha hagut. O que no sé llegir la gràfica que has posat quan el problema és que és falsa. A més ara em parles del 2050 i abans has negat que la gràfica fos una predicció... MMMM!! Et contradius. 

           Tampoc no t'he dit que l'escalfament s'aturaria aturant les emissions. De fet et dic el contrari, es seguirà el cilce natural i aquest, a llarg termini porta a més fred, no més calor fins i tot si hi ha emissions.  

           Tampoc t'he parlat dels canvis per l'òrbita sino per la obliquitat, es nota que no coneixes el tema. De fet si coneguesis el tema be no defensaries les explicacions tan planeres i basades en 2 o 3 idees de la versió de l'IPCC. Jo quan vaig començar a informar-me sobre el tema pensava com tu, de fet. Perque només coneixia la informació que tu m'estàs repetint en aquest fil. Tampoc no estem en un canvi d'un grau per segle, això són -un cop més- prediccions i no canvia res perque ja t'he dit que això seria normal. Es curiós que no parles res dels anteriors interglacials més càlids que l'actual o del òptim de l'holocé 3-4 graus més alts que l'actual. 

           Fins i tot que en l'era industrial hi hagi un canvi d'un o dos graus (i ja veurem) no sortiria del normal perque un canvi d'un grau en un segle no vol dir 1 grau per segle, que és l'estrapolació que tu fas i que fa l'IPCC. Per cert, la teoria no és meva, de fet no hi ha una teoria global que expliqui les osicilacions climàtiques, sabem que el planeta porta 3 milions d'anys que cada cop està més fred. I la teoria no indica -com tu has entés- que ara hauria d'haver menys escalfament que fa 100 anys, justament perque periodes de 100 anys no signifiquen res. Que entre el segle 1 aC. i el 1 dC. hi hagués un fort escalfament no vol dir que això s'hagi mantingut 2000 anys, perque si fos així ara tindriem temperatures insuportables i no és això el que ha passat. Així donc, que entre 1830/50 aproximadament i entre 2030/2050 aproximadament estiguem vivint un periode de fort escalfament no implica que a l'any 2100 estarem no sé com que diu l'IPCC. 

           No és que no passarà, és que no passa, les prediccions dels anys 90 ja són de 25 anys i no s'han complert. El cicle natural d'escalfament s'atura el 2050, ara no facis la comèdia de tornar-me a dir que he dit que el 2050 ja faria fred i després he dit que serà d'aquí 1500-3000 anys. Una cosa és que s'aturi el període d'un selge d'òptim que estem vivint i un altre que comenci una glaciació. L'òptim medieval es va acabar i la "petita edat de gel" va trigar encara 4 o 5 segles a arribar. Si agafes només dades del darrer segle t'equivoques sempre. Mira de no portar el debat a uns termes ridículs perque no era aquest el nivell en el que estava. 


          • aalto130 3👍 131
           De bajanda voldrás dir afirmar que una pujada de Co2 només significava una pujada de graus i no passava de res. La meva resposta ha sigut que porta associats riscos biologics i de salud pels humans.

           I més tenint en compte que ni els humans ni hominids han viscut amb aquestes altes concentracions de Co2.

           Com no és el mateix que caigui 100 litres en 24h que en 1h. L'última opció hi ha més probabilitats ara que fa uns anys. Per tant aquest diferencial és el que marca les victimes de més.

           La gràfica ja te dit que era de l'any 0 al 2016. El 2050 és una informació que he afegit en la darrera explicació. De gràfica de predccions no n'he ficat cap.

           Quan he parlat de l'eix de la Terra, és el mateix d'obliquitat, o millor dit angle de l'eix de la Terra, per si queda més clar. I ja t'he dit que canvis en órbita, angle de l'eix de la Terra i radiació solar son canvis a llarg termini i canvis imperceptibles als humans. Es que igualment si agafes només des de l'any 1990 ja tens un +0,4 graus de mitjana, parlar de canvis de l'obliquitat es absurd davant la magnitud del canvi actual. Ara em dirás que les temperatures actuals registrades des de l'any 1990 també són falses .

           Les prediccions de l'any 90 s'han complert en la seva major part és la que marca la temperatura mtjana en cicles de 30 anys.
          • autokrator13.613 3 150👍 9.435
           Entre 1900 i 1940, més o menys, l'escalfament del planeta anava al mateix ritme que l'actual, entre 1940 i 1975 +-, anava molt més a poc a poc. Segueixes en els mateixos raonaments de tota l'estona d'agafar dades molt concretes de periodes molt curts i extrapolar-les. 

           Les prediccions dels 90 eren força catastrofistes, es clar que encara es poden complir perque gairebé totes eren pel 2020. Però no ho crec, pensa que hi ha llocs que ja haurien d'estar inundats, glacials que ja no haurien d'existir, etc. Això sense entrar en els nivells d'ignorància brutals que hi ha. Per exemple es calculava un creixement del nivell del mar impossible només amb que es fongués tot el gel de Groenlàndia, sense ni tenir en compte que la majoria de Groenlàndia està per sota del nivell del mar i, per tant, els comptes estan mal fets perque no tot el gel que es fondria cauria al mar, perque ja età al mar. Això com a exemple. 

           Respecte al que dius del CO2 m'agradaria veure alguna publicació, però mira, és una burrada discutir que hi havia mamífers en èpoques amb moltíssim més CO2 que ara. 
          • aalto130 3👍 131
           Les prediccions de l'any 1990 són molt acurades en el fet d'un gran encert de l'energia (temperatura) que es va acumulant a la Terra pels gasos d'efecte hivernacle emesos pel humans. El que no és tant acurat és com es distribueix aquest. Per això s'agafen cicles de 30 anys, per evitar aquestes distorsions.

           En que s'han quedat curts en la sensibilitat climática respecte a canvis de decimes, es a dir canvis en els patrons de vent i precipitació amb el potencial de grans canvis amb només una moderada pujada de temperatura. La realitat ha mostrat unes consequêncies molt pitjor del que s'havia estimat.

           Només ha quedat per sota les expectatives la pujada del nivel del mar, tot i que com has dit, és una questió de temps.


    • autokrator13.613 3 150👍 9.435
     Això no ho diuen el 100% dels científics. Hi ha una majoria de més del 60% que diu que el principal motiu del canvi climàtic són les emissions generades per l'esser humà. La resta diu que això contribueix però no és el principal motiu. Negar que hi hagi canvi no ho nega ningú perque és de ser un ignorant. Venim d'una glaciació i anirem a una altra per motius naturals ben coneguts. El problema generat per la civilització industrial, que és una cosa dels darrers 150 anys i a la majoria del món dels darrers 50 o menys, és un espai de temps molt curt i que té uns efectes que es discuteixen i que, un cop acabat aquest model productiu, desapareixeran en un espai de temps igual de curt. Un altre tema és que aquest espai de temps per a la nostra vida sigui molt llarg. 
  • Carles Martell3.365 1 605👍 5.820
   No, plou igual que sempre.
   • Benfresc13.578 6 153👍 13.673
    A la Garrotxa hi plou menys que abans, i cada cop fa més calor, i ho percep clarament la població .

    La meva àvia que en pau descansi, quan era petita, en el mas que vivia a la Garrotxa; cada hivern en el pati hi feien un piló ben gros de neu i allà hi colgaven alguns aliments perquè es conservessin (en aquella època no tenien neveres ni tampoc llum elèctrica), això ho tenien pràcticament tot l'hivern. I et parlo dels anys 30's del segle XX.

    Ara seria impossible, en prou feines hi neva, a l'hivern molts cops hi cau aigua-neu o directament pluja, i quan neva de debò tampoc és gaire, potser tres o quatre dits de neu que duren dos o tres dies abans de fondre's.
    • Carles Martell3.365 1 605👍 5.820
     Bé, a Catalunya està demostrat que plou igual (en quantitat) ara que fa un segle, gràcies a l'observatori Fabra i el de l'Ebre; de la resta de territoris no se'n pot dir gaire al respecte però sí es poden mirar els darrers anys i més o menys és el mateix. De fet de la Garrotxa només hi ha dades recents (al meteo.cat), de fa menys de 20 anys, i no es pot fer cap afirmació ni sobre temperatura ni sobre precipitació.

     Jo l'única percepció que he notat és que fa més calor. Això fa que nevi menys, geli menys, l'evaporació sigui superior, l'humitat més baixa i que tot sigui més sec en general. Pensa que a Barcelona plou més que a Londres o Copenhaguen.
     • Benfresc13.578 6 153👍 13.673
      El que dius sobre la Garrotxa d'acord.
      A Barcelona plou més que a Londres o Copenhaguen??? deu ser perquè a Barcelona hi plou amb menys freqüència però quan plou hi cauen moltíssims més litres de cop, en canvi a Londres o Copenhaguen plovisqueja molt però sempe són quantitats molt baixes, a més allà sol estar ennuvolat molt més sobint i la temperatura també és més baixa.
    • autokrator13.613 3 150👍 9.435
     Parles de fa més de 80 anys. Des del 1850 estem en un periode d'escalfament totalment natural que s'ha d'acabar com a molt tard cap al 2050. Si llavors el clima es continua escalfant es podrà dir sense cap dubte que les emissions del mode de producció industrial han alterat per complert el cicle climàtic. Que ara faci més calor que fa 80 anys és normal. A l'any 1000 feia més calor, en època romana encara més. Al segle XVIII, en canvi, feia més fred del que la teva àvia va viure mai. 
     • Benfresc13.578 6 153👍 13.673
      Què vols dir que estem en un periode d'escalfament natural que s'ha d'acabar al 2050? Una font siusplau.
       • Benfresc13.578 6 153👍 13.673
        ...Aquesta nova situació influeix de forma molt clara en les societats humanes, que tot i el grau de desenvolupament actual es veuen sotmeses cada cert temps a situacions perilloses, d'alt risc per a la vida, el que posa cada vegada més de manifest la vulneració de la que som a les fluctuacions del clima.Sense caure en l'alarmisme, la veritat és que hem entrat en un nou cicle climàtic, mai abans conegut pels éssers humans, encara que sí per la Terra, al qual hem d'adaptar-nos el millor possible per evitar una catàstrofe humana d'enormes dimensions.

        Pel que diu el text, la diferència entre aquest canvi climàtic i els dels darrers milers o centenars de milers d'anys, és bàsicament que aquest és un canvi boig,  en general la situació és d'augment de temperatures per sobre del normal i també de sequeres més severes del normal; però de vegades també succeeix el contrari, grans inundacions i temperatures excepcionalment fredes. L'altra característica és que és  global, a nivell de tot el planeta.
        • autokrator13.613 3 150👍 9.435
         Jo et passo l'enllaç perque vegis el gràfic, les valoracions ja cada un fa les que vol. Especialment en el que representa traslladar-les al futur. Considera només les etàpes càlides i veuràs que l'actual no és més càlida que la medieval ni que la romana i més freda que la minóica, l'anterior (6.000 a.C.) era més càlida inclús, llavors el Sàhara era una sabana humida. Els periodes més càlids han estat més humits, no més àrids.
     • aalto130 3👍 131
      Més rigor.
       La temperatura és la més alta en 100.000 anys


      Resultado de imagen de earth temperature hottest in 100000
      • autokrator13.613 3 150👍 9.435
       El primer gràfic és incorrecte i ni tan sols sé si és actual, perque és el mateix de "prediccions pel 2000-2050 (o 100) que portem veient 20 anys. Que per cert, si mires les prediccions dels 90 ja no s'han complert. No estem en temperatures superiors al òptim medieval.

       El segon gràfic em dona la raó clarament a mi. Tens 2 interglacials entre 3 i 4 graus més càlids que l'actual. 
       • aalto130 3👍 131
        Clar, és millor el gràfic del llibre que has ficat del llibre, que acaba el 2007. I són temperatures reals i no prediccions, per això són de any 0 a 2016. Si fiqués prediccions seria a partir de 2019.

        El primer gràfic mostra clarament es quin punt es va situar la temperatura, la més alta en 2000 anys (encara que et dediquis a vendre l'epoca medieval com a càlida) amb molta diferencia. El 2017 i 2018 es situarien entre el final de la línia i el màxim de 2016, confirmant la tendencia.

        La segona marca que ara ens situem en la temperatura més alta en 100.000 anys ( i no els 500 - 1000 anys que has escrit).

        Bonus:
        I la diferència més destacada d'altres periodes càlids es que la temperatura justament es dispara al final del interval quan a la resta començaria a dismuir, mostrant un origen diferent a la resta i justament en els últims 150 anys
        • autokrator13.613 3 150👍 9.435
         Sí, el gràfic que t'he posat jo és molt millor, més que res perque el que poses tu és fals. Que acabi ara o fa 10 anys no canvia res. Això està força ben estudiat i dir que les temperatures ara són més càlides que a l'òptim medieval és estar profundament desinformat. És que hi ha estudis per tot el món de testimonis de gel i fons marins i aquestes coses se saben. Se sap pels polens i quina vegetació hi havia. L'òptim de l'holocé és una cosa mundialment admesa, surt fins i tot a la viquipèdia, temperatures entre 2 i 4 graus més altes que ara al 6.000 a.C.

         El gràfic que tu has posat suposo que és dels que fa l'IPCC posant el crit al cel per una suposada anomalia que no arriba a 0,6 graus i que està dins dels marges d'error dels sistemes de messura. El cilce dels 1000-1050 anys també és força conegut. No et preocupis que està a punt d'acabar, si les temperatures continuen pujant després doncs sabrem que sí, que hem alterat el clima completament. Però no crec que passi. Amb el desgel al final de la darrera glaciació la concentració de CO2 es va doblar cosa que no va impedir que fa uns 6.000 anys les temperatures comencesin a baixar en termes globals mentre les concentracions de CO2 seguien pujant. Perque hem passat ja la meitat de l'interglacial i toca anar a més fred a llarg termini. 

         A llarg termini el planeta porta com 3 milions d'anys refredant-se, els interglacials cada cop són cada més temps i són més breus. El que passi en un periòde anecdótic d'unes dècades no canvia res. Els científics i el "consens científic" (que no és tal) els anys 70 estaven preocupats pel refredament del problema, no per cap escalfament. Ifeien be, perque a la llarga el problema serà quan torni la glaciació, estem baixant en olbiquitat i això no hi ha qui l'aturi, són cicles naturals de milers d'anys. En aquests periodes tan llargs la civilització industrial i la crema massiva de combustibles fóssils són una anécdota de dècades i -a més- ja està per acabar-se. 

         Fins i tot si fos cert que les emissions de CO2 escalfen el planeta més que altres causes naturals les prediccions que es fan no solen tenir en compte que cap al 2050 no tindrem ja combustibles fòssils per cremar, am la qual cosa el 2100 no farà més calor en cap cas. Farà més fred fins i tot si no hem cremat tot, hem destrosat el medi i ens hem extingit o queden 4 gats. 
         • Benfresc13.578 6 153👍 13.673
          Si el 6.000 a.c. hi havien temperatures entre 2 i 4 graus més altes que ara es devien haver fos els casquets polars oi? O com a mínim van quedar molt reduïts.
          Com ho va fer la fauna, com per exemple els óssos polars, per sobreviure sense poder caçar?
          • autokrator13.613 3 150👍 9.435
           No, perque que hi hagi temperatures més altes no vol dir que els casquets es fonguin immediatament, els casquests van a menys progressivament i triguen molt més temps tant en escalfar-se com en refredar-se. Perque els oceans tenen un ritme també molt més lent d'escalfament i refredament. En canvi sí que és fàcil constatar que els glacials de muntanya eren molt més petitis i en molts casos no existien.

           Els glacials que ara s'estan fonent al Pirineu eren molt més amunt o no existien en època romana. Tú ara pots veure una foto d'un glacial el 1875 i comparar-lo amb una actual i veus que ha retrocedit molt. El problema és que ningú no t'ensenyarà una foto d'aquell glacial el segle XIX perque no hi havia fotos. Però se sap que aquells glacials no existien o eren molt més petits, de fet el segle XVII se sap de pobles que van desapareixer perque els glacials se'ls menjaven. 

           Ara t'expliquen que s'està fonent i la gent s'imagina que això estava allà des de la glaciació, i no. 
          • aalto130 3👍 131
           Justament és al revés.

           De poc em servei que el gel tingui propietats de canvi més lentes si la temperatura creix entre 5 i 10 cops més ràpid en els pols, que es on es concentra la major part del gel, per efectes multiplicadors, com la reducció de l'efecte albedo i l'increment del vapor d'aigua.

           I afirmar tan tranquilament que fa 8000 anys hi havia una temperatura de 2-4C superior a l'actual, significa que entre la meitat i les tres quartes parts de groenlandia i l'antartida estarien desaparegudes i al mar bàltic tindrien clima mediterrani.

           Suposo que deus tenir les mostres de fa 8000 anys de pi blanc i pinyoner plantats a Dinamarca.
          • Xicoira5.530 2 390👍 4.571
           Quin paperot... 
          • autokrator13.613 3 150👍 9.435
           Però si has penjat tu mateix el gràfic que ho corrobora. 
         • aalto130 3👍 131
          Fins i tot a la viquipèdia diu. com si no és poguès comprobar si és cert, Gràfic de la viquipèdia:
          Ja sé que llegiràs el que et sembli d'aquest gràfic , però per explicar-ho a la resta. Les diferents línies són les diferents mostres de temperatura registrades segons diferents procediments. La línea negre és l'harmonització de les diferents mostres, i per tant l'informació més significativa.

          El 2004 marca ja un +0,5 graus,es superior a l'epoca medieval. El 2016, es va situar en un +1 enxamplant encara molt més la diferencia.

          • autokrator13.613 3 150👍 9.435
           Collons. Però és que no saps llegir la gràfica? Si em dona la raó a mi en tot...

           Que dos anys concrets en un òptim climàtic que durarà un segle superin les temperatures mitjanes de tot un segle de l'òptim de fa mil anys no significa res. Com a mínim això ja t'ha servit per deixar de discutir sobre els anteriors periodes més càlids, igual que tampoc no dius ja res dels anteriors interglacials.

           Anem molt be, has passat de creure acríticament que estavem en les temperatures més altes en 100.000 anys a començar a parlar que el 2004 i el 2016 es va superar la mitjana de fa mil anys. Estàs a prop de tornar-te escèptic tu també. de 100.000 anys a només 1.000, és un 99%. 
          • aalto130 3👍 131


           Com els patrons de velocitat del canvi són diferents, el patro de canvi actual encara no queda reflectit en la línia negre. per això es fa una ampliació dels últims 2.000 anys on si recull aquest canvi brusc de temperatura. 

           I d'aquí el punt en l'any 2004 en la línia principal. I si et fixes en el gràfic en Carles Martell una mica més avall, els anys amb temperatura per sobre l'optim medieval és un fet continu des de els anys 90, i no 2 fets puntuals, cosa que no hauries afirmat si només t'haguessis molestat a mirar les temperatures actuals.
           I uns resultats significatius perquè son en un cicle de 30 anys, independent de variacions puntuals d'un any a l'altre.

           Sobre l'epoca interglacial ja té respost en l'anterior missatge, el que no faré es ficar el mateix en cada missatge sobre una persona que es pensa que el 2004 i el 2016 van ser els 2 únics anys càlids. I si, som en la temperatura més alta en els últims 100.000 anys.
       • Carles Martell3.365 1 605👍 5.820
         si mires les prediccions dels 90 ja no s'han complert

        Ja, perquè s'han trencat tots els rècords de calor que es preveien llavors.
     • gerd8.785 12 249👍 1.779
      un periode d'escalfament totalment natural
      Natural per què? Potser m'equivoco, però sembla que el teu argument es pugui reduir a "tot el que puja baixa".
      • Carles Martell3.365 1 605👍 5.820
       Simplement s'ho està inventant. El que resta clar és que mai en els darrers milions d'anys no s'havien tingut tants gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera i que aquests haurien de tenir un efecte directe sobre la temperatura del planeta. A més, estem experimentant el temps més càlid d'ençà que hi ha registres. Tot alhora, quina coincidència tu...
       • gerd8.785 12 249👍 1.779
        No és el temps més càlid des que hi ha registres, hi ha hagut (i se'n tenen registres) períodes més càlids. El que és absolutament anòmal de la situació actual és la velocitat amb què les temperatures estan augmentant. La correlació amb l'inici de la revolució industrial i l'emissió de gasos de combustió és evident.
        • Carles Martell3.365 1 605👍 5.820
         Sí és el temps més càlid d'ençà que hi ha registres. Aquí tens l'evolució de la temperatura global d'ençà que n'hi ha (la mitja s'ha fet sobre el període 1951-1980):

         • gerd8.785 12 249👍 1.779

          D'acord, entenem registres de manera diferent. Tu fas referència a un control "modern" i més o menys sistemàtic de la temperatura. Jo em referia a mesures indirectes de la temperatura (com es fan en paleoclimatologia):          En termes climàtics (ja no diguem astronòmics), 150 anys és molt poc temps. T'indiquen una tendència a curt termini però poca cosa més. 

          Com deia, el que és més anòmal (i interessant, si vols) no és tant el valor actual de la temperatura, sinó la velocitat amb què està creixent.

 • Peretrempera73 1👍 64
  El trobo molt assenyat el seu discurs. 
 • oprimit20.015 15 78👍 10.542
  Evident, quan jo era petit ja estaven donant la tabarra amb això de l'escalfament global causat per culpa teva, sí teva! És culpa teva perquè ets humà i ets molt dolent.

  I després de 25 anys quan ja hauríem d'estar tots cremats i ofegats pel nivll del mar resulta que tot està si fa no fa igual.
 • Rampillet5.319 9 404👍 671
  Hi estic d'acord. 
 • TUTTLE3.300 14 612👍 2.268
  L'aigua mulla, el cel es blau, la terra es esferixa i el CO2 retè la banda IR de l'espectre EM.

  Alguns pero, diuen que la terra es plana i demes burrades
 • erianocar3.991 1 532👍 2.772
  Bona part de la gent que defensa l'escalfament global es comporten com fànàtics religiosos.


 • Hidra1.032 3👍 1.518
  He votat negatiu sense voler. És una llàstima que no es puguen anul·lar els vots
 • Caspanyol_Involuntari609👍 775
  Sí, segur que els científics del món s'han inventat que l'escalfament global és causat per l'home perquè "volen que ens sentim culpables per ser humans". Molt creïble.

  Perquè clar, no pot ser que sigui a l'inrevés, no pot ser que siguin els escèptics els que, en aquest cas sense cap tipus de prova més enllà del seu olfacte detectivesc, s'hagin inventat que el canvi climàtic és "natural" perquè la seva ideologia és tan conservadora que són incapaços d'assumir els canvis en la societat que sempre proposa l'esquerra i la ciència i que ells sempre acaben acceptant amb 100 anys de retard.

  Si algun retardat mental segueix pensant que l'home no té res a veure en el que estem vivint, que miri aquesta gràfica:

  https://www.bloomberg.com/graphics/2015-whats-warming-the-world/

  De res.
  • rotllan12.257 5 169👍 12.458
   Es pot saber per què t'has dedicat a votar-me negatiu a cada missatge, feixista espanyol?
  • rotllan12.257 5 169👍 12.458
   Ets un malalt, què collons t'empatolles? Es nota que ets espanyol i com a tal et comportes.
  • rotllan12.257 5 169👍 12.458
   Parlant de retardats mental, aquí en tens un, res només és el prestigiós volcanòleg Haroun Tazieff.

   Bibliografia (no t'enllaço un puto bloomberg):

   Tazieff, Haroun, 1992, "The Holes in the Ozone Scare", Prefacio, pp. vii-xvii, 21st Century Science Associates, editores, Washington, D.C., 1992.

   Aquí el tens en pdf: https://epdf.tips/the-holes-in-the-ozone-scare-the-scientific-evidence-that-the-sky-isnt-falling.html   El fragment en anglès:

   The Unreal Greenhouse Scenario
   As for the greenhouse effect, supposedly generated by CO 2 released
   by the burning of petroleum and its derivatives and from burning coal
   or wood, this seems to me also imaginary and just as unreal as the
   destruction of the ozone of the upper atmosphere.
   The greenhouse effect induced by the atmosphere clearly exists. For
   that matter, without it there would be no more life on Earth than on
   the Moon. Without it, the temperature would be -150°C during the
   night and about 100° during the day. But to claim that some 3 and a
   few 10ths parts per 10,000 of natural CO 2 in the atmosphere will make
   the Earth's temperature increase reveals either naivete or deceit.
   CO 2 actually plays only a minor role in the greenhouse effect, the
   essential role being played by water, both in its visible form, little
   drops or crystals suspended in the clouds, and its invisible form,
   vapor. I consider as a proof of this that the greenhouse effect is
   maximal in humid regions and minimal in dry regions, while the
   proportion of CO 2 is exactly the same: 0.03 percent. Take a cloudless
   day (24 hours) in an equatorial zone and in a desert zone. The daily
   maximal temperature (in the shade) is of the order of 35 to 36°C in the
   Congo (for example) and 50 to 55° in the Sahara. The minimal nightly
   temperature is of the order of 28 to 30°C in the humid equatorial
   region, and from 0 to minus 5° in Tibesti or Hoggar; this is a half-
   dozen degrees of difference where there is 95 to 100 percent humidity,
   and about 50° where the humidity is not more than 20 to 30 percent.
   Where is the stronger greenhouse effect? Where water content is high.
   Now the proportion of CO 2 is rigorously the same on the equator, in
   the tropics, at the poles, on the oceans, and at the top of mountains: It
   is not the carbon dioxide that determines the greenhouse effect; it is
   essentially the humidity of the atmosphere.
   To claim that the increase of CO 2 in the atmosphere will drive up its
   temperature shows either an insufficient analysis of the causes of the
   greenhouse effect, or a certain bad faith. It is insufficient analysis,
   because one forgets that an eventual increase of the air temperature
   will increase both the evaporation of the waters of the surface of the
   Earth—primarily oceans—and the transpira-
   xivFOREWORD
   tion of plants. This will increase nebulosity, which will decrease
   temperatures during the day and increase them at night. Nebulosity,
   for that matter, will increase the albedo of the planet; that is, the
   reflection into space of the solar energy received from the Sun. All of
   this implies a significant self-regulation of temperatures.
   As for causing the polar caps to melt, let us have a good laugh!
   Their temperatures are some several dozens of degrees below zero,
   and it is not until you get above zero that ice is transformed into
   water.
   The essential argument made by scientists in good faith—scientists
   who fear a fatal greenhouse warming from the measured increase of
   CO 2 over this last century—is the discovery made by Claude Lorius in
   the ice core samples that he drilled in Antarctic and Greenland ice
   caps. Lorius analyzed the microscopic fossil-air bubbles in the ice
   going back 150,000 years. His analysis shows that the curves of CO 2
   content in the fossil air over 150 thousand years are parallel to the
   curves of the temperatures that prevailed at the moment the
   snowflakes were falling that were to be transformed little by little into
   ice. This shows that there was relatively little CO 2 during the glacials
   of the Quaternary Ice Age [the 2 million years of human existence]
   but very much during the inter-glacial periods, notably the last one, in
   which we are living, which is scarcely 8,000 years old. From this the
   conclusion is drawn that the more CO 2 there is, the warmer it is.
   Hence the catastrophic extrapolations based on the measured growth
   of atmospheric CO 2 .
   To this I counter that the opposite is just as credible with respect to
   cause and effect: To the now official thesis that the more CO 2 there is
   in the air, the warmer it is, I put forward the theory that the warmer it
   is, the more CO 2 there is in the air. To make my point, I submit that
   during the glacial periods, the extension of the glaciers reduced land
   area by about 40° of latitude (about 20° in each hemisphere); that is a
   surface at least on the order of 30 million square kilometers in each
   hemisphere. Since most of the CO 2 produced on Earth comes from
   either volcanic action or the biological kingdom, and the latter is
   absent on glacial caps, it is difficult to deny that the growth of
   atmospheric CO 2 corresponds to the retreat of these ice caps and the
   immediate recolonization by the biological kingdom of sea and land.
   Sixty million square kilometers of life makes a lot of CO 2 .
   The alternating of the glacial and interglacial periods, as Milutin
   Milankovitch demonstrated mathematically about 1930, is condi-
   xvFOREWORD
   tinned by three astronomical factors that vary in a regular fashion: By
   the inclination of the Earth's axis of rotation to the plane of the
   ecliptic, whose period is on the order of 40,000 years; by the
   eccentricity of the Earth's orbit in its relation to the Sun, of a period of
   about 100,000 years; and by the precession of the equinoxes, 20,000
   years. The quantity of solar energy that the surface of the Earth
   receives, and hence its climate, depends almost exclusively on these
   factors. The alternating advance and retreat of the glaciers and the
   duration of these epochs depend on the interaction of these three
   factors.
   Apart from these major variations, climate is sometimes heavily
   influenced by the activity of the Sun itself, which is in part cyclic (the
   11-year sunspot cycle is the best known) and in pan apparently
   unpredictable—but definitely important.
   On the other hand, the importance of man-made CO 2 in the
   evolution of climates and the advance or retreat of glaciers is, at
   present, just as insignificant as the effect of man's coastal activity
   upon the daily tides, or that of industry upon the force of the winds,
   the unleashing of a hurricane, or the trajectory of a cyclone.
   Windmills for Ecologists
   The normal citizen, which I believe myself to be—one who in good
   faith believes what the media proclaim, especially since the media are
   all in agreement—finds himself obliged to reflect upon the claimed
   disappearance of stratospheric ozone, the claimed increase of the
   greenhouse effect by man-made CO 2 , and the alarmist "arguments"
   that have implicated the Antarctic: the "ozone hole" and the melting of
   the ice cap. Now, the Antarctic is close to my heart, especially since I
   have led several volcanological expeditions to the heart of this
   continent. And this reflection brought me finally to formally question
   the alarmism that is today the fad—alarmism that brings into play
   billions of business dollars per year (and that might explain certain
   positions taken), alarmism that sweeps up those who merchandise
   news, since the bad sells incomparably better than the good.
   The unleashing of the media, first against PCBs, then CFCs, and
   then CO 2 , puts into panic the ecologists, who are always ready to see
   the devil behind modern technology. It also puts into panic voters of
   every stripe, dragging in the political decision-makers (at least those
   who had not already made up their minds after being
   xviFOREWORD
   sensitized by lobbies whose interests in the matter are far from
   negligible). And thus it is that substances incomparably less dan-
   gerous than thousands of others that are daily and widely used have
   been banned from society: first PCBs, then CFCs, and finally CO 2 .
   The whole world loses in this—except for those "happy few" who
   gain from it. Thanks to them.
   Here I have summarized the quite solitary path that I followed in
   discovering that the catastrophes announced by great blowing of the
   trumpets are no more than windmills for naive ecologists to tilt at.
   After I took my stand, first in a little book published in 1989, then in
   public debates and radio and television appearances, I had the
   surprise—oh, how pleasant—of receiving the approbation of
   numerous scientists, especially specialists in these matters. On the
   other hand, I have attracted innumerable enmities, some naive and
   some from certain people of doubtful honesty. But a small number of
   friends of quality is worth more than a bunch of fans or a bunch of
   foes.
   —Haroun Tazieff


   Traducció google translate català:

   L'escenari Unreal HivernacleQuant a l'efecte hivernacle, suposadament generat per CO 2 alliberatper la crema del petroli i els seus derivats i per la crema de carbóo fusta, això em sembla també imaginària i tan irreal com ladestrucció de l'ozó de l'atmosfera superior.L'efecte hivernacle induït per l'atmosfera existeix clarament. Peraixò importa, sense ella no hi hauria més vida a la Terra que nola lluna. Sense ella, la temperatura seria de -150 ° C durant lanit i uns 100 ° durant el dia. Però per reclamar que uns 3 i unpoques parts 10e per 10.000 de CO natural de 2 en l'atmosfera faranaugment de la temperatura de la Terra revela ja sigui ingenuïtat o engany.El CO 2 només té un paper secundari en l'efecte hivernacle, elel paper essencial que juga l'aigua, tant en la seva forma visible com pocgotes o cristalls suspesos en els núvols, i la seva forma invisible,vapor Considero com una prova d'això que l'efecte hivernacle ésmàxima en regions humides i mínima en regions seques, mentre que laLa proporció de CO 2 és exactament igual: 0,03 per cent. Preneu-vos sense núvolsdia (24 hores) en una zona equatorial i en una zona de desert. El dia a diaLa temperatura màxima (a l'ombra) és de l'ordre de 35 a 36 ° C a laCongo (per exemple) i 50 a 55 ° en el Sàhara. La nit mínimaLa temperatura és de l'ordre de 28 a 30 ° C en l'equatorial humitregió, i de 0 a menys 5 ° a Tibesti o Hoggar; es tracta d'una mitjanadotzena de graus de diferència on hi ha humitat entre el 95 i el 100 per cent,i aproximadament 50 °, on la humitat és no més de 20 a 30 per cent.On és l'efecte hivernacle més fort? On el contingut d'aigua és elevat.Ara la proporció de CO 2 és rigorosament el mateix en l'equador, enels tròpics, als pols, als oceans i al cim de les muntanyes: elno és el diòxid de carboni que determina l'efecte hivernacle; ésessencialment la humitat de l'atmosfera.Per reclamar que l'augment de CO 2 a l'atmosfera s'enfrontaràLa temperatura mostra una anàlisi insuficient de les causes de laefecte hivernacle o una certa mala fe. És anàlisi insuficient,perquè s'oblida que un augment eventual de la temperatura de l'aireaugmentarà tant l'evaporació de les aigües de la superfície de laTerra-principalment oceans-i la transpiració de les plantes. Això augmentarà la nebulosidad, que disminuiràles temperatures durant el dia i augmentar-les de nit. nebulositat,per a això, augmentarà l'albedo del planeta; és a dir, elreflexió sobre l'espai de l'energia solar rebuda del Sol. Totsaixò implica una important autoregulació de les temperatures.
   Pel que fa a la fosa de les tasses polars, tenim una bona rialla.Les seves temperatures són diverses desenes de graus sota zero,i no és fins que arribi més enllà de zero que es converteix en gelaigua.L'argument essencial que han fet els científics científics de bona feque temen un escalfament fatal de l'efecte hivernacle de l'augment mesurat deCO 2 al llarg d'aquest segle passat, és el descobriment de Claude Lorius ales mostres del nucli de gel que va perforar en el gel d'Antàrtida i Groenlàndiagorres Lorius va analitzar les bombolles microscòpiques d'aire fòssil en el geltornant 150.000 anys. La seva anàlisi mostra que les corbes de CO 2El contingut de l'aire fòssil de més de 150 mil anys és paral·lel alcorbes de les temperatures que van prevaler en el moment de laEls flocs de neu caiguessin a poc a poc per transformar-losgel. Això demostra que hi havia relativament poc CO 2 durant les glaceresde l'Edat de Gel del Quaternari [els 2 milions d'anys d'existència humana]però molt durant els períodes inter-glacials, especialment l'últim, aque vivim, amb 8.000 anys d'antiguitat. A partir d 'això, eles conclou que com més CO 2 hi ha, més càlid és.D'aquí les extrapolacions catastròfiques basades en el creixement mesuratde CO 2 atmosfèric.Açò contesto que el contrari és tan creïble respecte acausa i efecte: a la tesi oficial ara que com més CO 2 hi haen l'aire, quant més càlid és, exposo la teoria que més calentaés, com més CO 2 hi ha a l'aire. Per fer el meu comentari, ho faigdurant els períodes glacials, l'extensió de les glaceres va reduir la terraàrea d'uns 40 ° de latitud (aproximadament 20 ° a cada hemisferi); que és asuperfície almenys en l'ordre de 30 milions de quilòmetres quadrats en cadascunahemisferi. Atès que la major part del CO 2 produït a la Terra provéja sigui l'acció volcànica o el regne biològic, i aquest últim ésabsent en gorres glacials, és difícil negar que el creixement deEl CO 2 atmosfèric correspon a la retirada d'aquests casquets de gel i elrecolonització immediata pel regne biològic de mar i terra.Setanta milions de quilòmetres quadrats de vida fan molta CO 2.
   L'alternança dels períodes glacial i interglacial, com MilutinMilankovitch va demostrar matemàticament al voltant de 1930, està condicionado per tres factors astronòmics que varien de manera regular:la inclinació de l'eix de rotació de la Terra al pla de laeclíptica, el període de la qual és d'ordre de 40.000 anys; per laexcentricitat de l'òrbita de la Terra en la seva relació amb el Sol, d'un període deuns 100.000 anys; i per la precessió dels equinoccis, 20.000anys. La quantitat d'energia solar que la superfície de la Terrarep i, per tant, el seu clima, depèn gairebé exclusivament d'aquestsfactors. L'avanç alternatiu i la retirada de les glaceres i elLa durada d'aquestes èpoques depèn de la interacció d'aquests tresfactors.A part d'aquestes grans variacions, el clima és de vegades molt fortamentinfluït per l'activitat del Sol mateix, que és en part cíclic (elEl cicle de man òptic de 11 anys és el més conegut) i, aparentment, en paimprevisible, però definitivament important.D'altra banda, la importància del CO2 fet per l'home a laL'evolució dels climes i l'avanç o retirada de les glaceres és, apresent, tan insignificant com l'efecte de l'activitat costanera de l'homea les marees diàries, oa les de la indústria sobre la força dels vents,el desencadenament d'un huracà, o la trajectòria d'un cicló.

   Molins de vent per als ecologistesEl ciutadà normal, que crec que sóc-un que en béLa fe creu el que proclamen els mitjans, especialment des dels mitjans de comunicaciótot d'acord, es veu obligat a reflexionar sobre el reclamatdesaparició de l'ozó estratosfèric, augment de la demanda de laefecte d'efecte hivernacle a partir de CO 2 artificial, i els "arguments" alarmistesque han implicat l'Antàrtida: el "forat d'ozó" i la fosa deel cap de gel. Ara, l'Antàrtida està a prop del meu cor, especialment des que johan portat diverses expedicions volcàniques al cor d'aquestcontinent I aquesta reflexió em va portar finalment a qüestionar formalmentl'alarmisme que avui és la moda-alarmisme que posa en jocmilers de milions de dòlars comercials per any (i això podria explicar certes)posicions preses), l'alarmisme que arrasa els que mercadennotícies, ja que el dolent es ven incomparablement millor que el bo.El desencadenament dels mitjans de comunicació, primer contra PCB, després CFC, idesprés CO 2, posa en pànic els ecologistes, que sempre estan disposats a veureel dimoni darrere de la tecnologia moderna. També posa en escena electors de pàniccada franja, arrossegant-se als responsables polítics (almenys aquells)que ja no havien fet les seves ments després de ser-hosensibilitzats pels lobbies els interessos dels quals en aquest assumpte estan llunyinsignificant). I, per tant, és que les substàncies incomparablement menysgerosos que milers d'altres que són diaris i molt usats tenenha estat prohibit de la societat: primer PCB, després CFC, i finalment CO 2.Tot el món perd en això-excepte aquells "feliços pocs" queguanyar-ne. Gràcies a ells.Aquí he resumit el camí bastant solitari en què vaig seguirdescobrint que les catàstrofes anunciaven per un gran bufat de lales trompetes no són més que molins de vent per a incloure els ecologistes ingenus.Després de prendre el meu stand, primer en un petit llibre publicat el 1989, després endebats públics i aspectes de ràdio i televisió, vaig tenir lasorpresa-oh, què agradable de rebre l'aprovació denombrosos científics, especialment especialistes en aquests temes. A laD'altra banda, he atret innombrables enemistes, algunes ingenues ialgunes de certes persones d'dubtosa honestedat. Però una petita quantitat deEls amics de la qualitat valen més que un munt d'aficionats o un grup de fansenemics-Haroun Tazieff
   • Batzolà736 11👍 144

    No cal dir res més...

    Bé si:
    - Saps el que es produeix quan es crema un hidrocarbur?
    - Saps perquè els CFC's són tan nocius?

    A més mort en 1998...
    • rotllan12.257 5 169👍 12.458
     Quan es crema un hidrocarbur es produeixen oxids de nitrogen, co2, vapor. Els cfc destrueixen l'ozó. Ara explicaràs alguna cosa? Perquè a part de fer-te l'interessant l'únic argument que has donat és que els geòlegs no són científics de veritat i que és mort del 98.
     Jo no en tinc ni idea, per això m'agradaria que m'espliquessis per què aquest home està equivocat.
     • Batzolà736 11👍 144
      1) Es crea vapor d'aigua no? Ell rebat tot el text diguent que això és el que més influix en el clima...
      2) Les dades del 1997, no són les que tenim hui en dia...
      3) Diu que la capa d'ozó es mentida, això és fàcilment contrastable, n'hi ha imatges satèl·lit mesurades en diferents longituds d'ona, a més és demostrable i reproduïble en un laboratori l'efecte del CFC's amb l'ozó, bàsicament son clorurs on el clor actua de catalitzador, és a dir, entra i ix de la reacció química sense alterar.

      https://www.youtube.com/embed/NUJtT-pWEtk

      4) T'aconselle també que busques en què es basa el mètode científic!
   • gerd8.785 12 249👍 1.779
    Pot ser molt prestigiós però confon calor específica amb efecte hivernacle. De física és evident que no en va estudiar gaire.
    • rotllan12.257 5 169👍 12.458
     Jo ni defenso que té raó ni que no en té. Només era un exemple de científic, pels que consideren que ser escèptic és ser un imbècil terraplanista.
     A la vida tots fem actes de fe creient a un o a altre sobre coses que no sabem. Sí, ja sé que els científics es dediquen a demostrar-ho empíricament. Però de vegades que hi hagi uns fets X no implica que la interpretació Y sigui certa.
  • Screen4.780 1 454👍 2.329
   Manca l'esglaó perdut !

  • rotllan12.257 5 169👍 12.458
   Voleu parar de llegir amb el prejudici? L'article no nega el canvi climàtic. I jo tampoc, de fet em foto un fart de dir que fa uns anys a la comarca els hiverns eren més freds, durant més temps i glaçava la majoria de nits. L'altra cosa que es diu és que tot i tenir una pujada, és una mostra molt i molt i molt petita del clima respecte la vida de la terra i els períodes climàtics.
  • llevantdemallorca18.794 13 84👍 4.392
   Els comunistots també contamineu. 
  • rotllan12.257 5 169👍 12.458
   I referent a lo dels vehicles que funcionen amb combustibles fòssils no pateixis que seran elèctrics, però els combustibles fòssils els cremaran a la central de cicle combinat del Besòs o potser et penses que posaran un panell fotovoltaic al cotxe?
   • the_west_rulez15.459 3 123👍 14.997
    Sóc enginyer i estic al dia d'on prové l'energia. Sí, me n'he oblidat de dir que també cal fer un canvi progressiu cap a les energies renovables.
    • rotllan12.257 5 169👍 12.458
     Ja sé que ets enginyer i que això ja ho saps. En el fons tots sabem que el problema de la contaminació va estretament lligat a la demografia. Aquí hi ha qui diu que per exemple Barcelona hauria de tenir el doble d'habitants. Mai ningú pensa que cada persona consumeix energia, aigua, superfície agrària, àrids, fusta, i deixa els seus residus. I fins que no assumim això tota la resta és perdre el temps.
  • catalàamallorca41.970 7 14👍 18.693
   L'altre dia llegia que a Dinamarca van morir arbres a patades degut a la sequera de l'estiu.

   +1 al nou avatar.
 • joan cf3.967 13 535👍 1.170
  Molt ben dit que amb dades de 40 anys no es pot parlar de tendències del clima. Però més enllà dels registres dels observatoris
  [ara llegeixo que el més antic i continuat és al carrer Petritxol de Barcelona http://acam.cat/files/10jef_avui_0.pdf ]
  hi ha les fonts històriques de grans catastrofes (aiguats, gelades o sequeres) o les dades dels anells de creixement dels arbres o encara més recent els estrats a les capes de neu de les glaceres polars.
 • llevantdemallorca18.794 13 84👍 4.392
  L'esquerra utilitzarà qualsevol element  en aquest cas el clima, per a controlar més les nostres vides.

  El clima canvia i aquest darrer és possiblement per l'acció de l'ésser humà, però d'aquí a que ens carreguem el planeta... 
 • Batzolà736 11👍 144
  El que crega que amb 7mil milions de persones i pujant en el planeta i tota la contaminació que produim no afecta al medi ambient a escala global simplement és un cap quadrat que la seua visió no li permet arribar a res més...

  Vos podeu parar a parlar de minúcies, que si sóc escèptic, que la corba de la temperatura no és exactament aixina o la mare que va... però n'hi ha una cosa clara: "La cosa no pot seguir aixina si volem sobreviure com a espècie", dona igual si anem cap a un escalfament global o a una època de glaciació, qualsevol dels dos casos consistiria en la fi de la societat com la coneixem actualment i totes les comoditats...

  No n'hi ha més, el planeta tant li fa que siga habitable per a uns macacs baixats dels arbres o no: Em referisc a tots els éssers humans incloent i fent especial hincapeu en terraplanistes, negacionistes, creacionistes o bé escèptics... Ell es recuperarà, nosaltres no en centenars de generacions...

Publicitat

Fòrums

 • 9.299.305 missatges
 • 221.226 temes
Fixa la barra dreta
Accedeix als fòrums Normes dels fòrums

Fils
més votats

Accedeix als fils més votats
Publicitat