Atenció: Aquest fil té més d'un any d'antiguitat, i els seus continguts podrien haver quedar obsolets.

Fòrum

AJUDA advocats del racó - Dubte sobre un decret sobre protocols i ceremònies de la Generalitat

Turanga_Leela30.893 7 29👍 8.592
Hola.

Estic buscant la llei o norma que regula el nomenament de Molt Honorable Senyor (President) als Presidents de la Generalitat que ja han abandonat el càrrec i m'he trobat amb una notícia que esmenta la norma:

https://www.naciodigital.cat/noticia/72222/pujol/no/pot/deixar/ser/molt/honorable/avisa/expert/protocol

Art. 18 del Decret 189/1981 de 2 de juliol. 

Fins aquí bé. Però resulta que cerco aquest article i em trobo amb que no és vigent...:

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=4080&newLang=ca_ES&mode=single

"Article 18 deixat sense efecte per art. 1 del DECRET 459/1981, de 6 de novembre, pel qual es modifica el Decret 189/1981, de 2 de juliol, establint les normes de Protocol i Cerimonial en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya. "

"El Decret 189/1981, de  2 de juliol, establia les normes de Protocol  i  Cerimonial  en  l'àmbit de  la  Generalitat  de Catalunya;
Atesa la necessitat d'aclarir alguns aspectes del Decret esmentat a fi d'evitar tota possibilitat de confusió entre competències del Govern Central i de la Generalitat;
A proposta del Conseller Adjunt a la Presidència i d'acord amb el Consell Executiu,
Decreto:
Article primer.- Queden sense efecte les disposicions relatives als Diputats al Congrés i als Senadors contingudes en el Decret 189/1981, de 2 de juliol, i concretament les especificades en els seus articles 6.1 i 18.
Article segon.- Queda derogat l'article 8 del susdit Decret.

Disposicions finals
Única.- Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat.

Barcelona, 6 de novembre de 1981

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Miquel Coll i Alentorn
Conseller Adjunt a la Presidència"


Aleshores què? Es pot dir MHP Pujol, Puigdemont, etc., o no?

He trobat una sentència del TC que no diu res clar sobre l'article 18 d'aquest decret...

http://hj.tribunalconstitucional.es/ca/Resolucion/Show/80

"Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA

Ha decidido

1.° Declarar que corresponde al Estado la competencia para fijar la precedencia relativa entre los órganos y autoridades del Estado y de la Generalidad en los actos oficiales de carácter general, y el tratamiento del Presidente del Tribunal Superior de Justicia.

2.° Declarar que el art. 15 del Decreto 189/1981 objeto del conflicto ha de interpretarse en los términos contenidos en el Fundamento jurídico tercero de esta Sentencia.

3.° Declarar la nulidad de la inclusión del Tribunal Superior de Justicia y de su Presidente en los arts. 7.1 y 6.1 del propio Decreto 189/1981.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».

Dada en Madrid, a veintidós de junio de mil novecientos ochenta y dos."

Respostes

Configuració

Publicitat

Fòrums

  • 9.268.008 missatges
  • 220.048 temes
Fixa la barra dreta
Accedeix als fòrums Normes dels fòrums

Fils
més votats

Accedeix als fils més votats
Publicitat