Atenció: Aquest fil té més d'un any d'antiguitat, i els seus continguts podrien haver quedar obsolets.

Fòrum

[Veneçuela] El final ha arribat

ALXUsuari sumador31.685 13 26👍 1.979
La setmana passada ens vam quedar sorpresos d'informar que la moneda Veneçuela, Bolívar, s'havia estavellat per sota de 2.000 per primer cop en la història, perdent 50% del seu valor en tan sols dos mesos ja que la hiperinflació havia Veneçuela es va entrar en la seva fase terminal.

A partir d'aquest matí, el lloc DolarToday.com, mantingut per una persona el Wall Street Journal va dir "enemic públic número 1 del govern de Veneçuela revolucionària, Gustavo Díaz, i Home Depot Inc. emprat en el centre d'Alabama" Que els informes d'haver creuat el nivell psicològic de 2.000 el mes passat.

Així que per a qualsevol persona deixa de ser curiós el hiperinflació en temps real sembla, aquí està la resposta visual.

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2016/11/28/Venz%20bolivar.jpg

http://www.zerohedge.com/news/2016-11-28/hyperinflationary-endgame-venezuela-currency-crashes-15-one-day

Respostes

Configuració
 • zoe33.630 9 22👍 2.430
  Per cert, no en dieu res del petro? 
 • FollUsuari sumador77.845 12 3👍 41.036
  Em vaig descollonar amb això de que Maduro ara pretén fer una criptomoneda. 

  Prou feina té a entendre com funciona la moneda fiat primer.
 • FollUsuari sumador77.845 12 3👍 41.036
  1 dòlar = 211.000 bolívars 

  Mare de déu...
  • urzulluz7.200 9 298👍 1.938
   Si compro 500.000 bolivars i d'aqui uns anys es tornen a equiparar els preus em faig d'or 
   • FollUsuari sumador77.845 12 3👍 41.036
    Però com vols que es tornin a equiparar?

    Els Estats Units continuaran sent un valor segur i imprimint a un ritme que controli la inflació. Veneçuela seguirà imprimint sense parar.

    Fins i tot si es posessin al mateix ritme els Estats Units seguirien sent "valor segur" i fins i tot en el cas que els dos països fossin vistos per igual i expandissin la massa monetària igual, el valor no "tornaria enrere", no hi ha cap motiu pel qual les paritats hagin de tendir a 1. Com a molt en el cas hipotètic es quedaria el valor fix on està ara. Rarament guanyaries res.
  • Bowie F6.515 3 333👍 7.880
   A 223.000 bolívars el dòlar avui. Zimbàbue al costat de Veneçuela és el Banc d'Anglaterra.
  • enricmm16.447 10 111👍 5.906
   Però què dius tu ara? Les dades de dolar today són totalment inventades. Precisament per això en Maduro no para d'apujar el sou mínim 
 • the_west_rulez15.432 3 124👍 14.948
  Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja?
  Ha arribat el final ja? rribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja? Ha arribat el final ja?
   
  • Bowie F6.515 3 333👍 7.880
   Fixa't en l'escala del gràfic que va penjar l'ALX quan va obrir el fil fa un any i fixa't en aquest altre:

   Si algun veneçolà va perdre per casa la seva cartera amb 500.000 Bs.F el maig de l'any passat, quan tenien un valor aproximat de 100$, si avui la troba resultaria que aquests mateixos 500.000 Bs.F valen 2,30$.

   Solució? Fes-te palmero del règim o emigra.
  • enricmm16.447 10 111👍 5.906
   Sí. Fot anys que ha arribat. 
 • enricmm16.447 10 111👍 5.906
  El 28 de novembre de 2016, dia en què es va obrir aquest fil, el tipus de canvi no arribava als 3800 Bs. per US$ 
 • FollUsuari sumador77.845 12 3👍 41.036
  Maduro ha trobat una solució intel·ligent al problema de la inflació, tornar a treure tres zeros a la moneda. Geni, com no se'ns havia acudit abans. 

  https://dolartoday.com/sin-efectivo-cuales-seran-los-efectos-de-la-nueva-reconversion-monetaria/
 • FollUsuari sumador77.845 12 3👍 41.036
  Al link es pot veure un vídeo terrible de l'estat en el que estan els hospitals a Venezuela:

  https://edition.cnn.com/2018/03/28/americas/venezuela-hospitals-report/index.html
 • FollUsuari sumador77.845 12 3👍 41.036
  Nou rècord d'inflació interanual del 9.000% a l'Abril i 1 dòlar ja val 410.000 bolívars. A això se li suma un mínim històric en producció de petroli a causa de que Veneçuela no pot importar prous recanvis per mantenir les plantes i els treballadors més qualificats estan marxant del país. En algunes plantes els treballadors no poden seguir amb els treballs més durs per desnutrició. Al fet d'exportar menys petroli se li suma haver d'importar més gasolina ja que per les mateixes raons les refineries del país estan rendint per sota del 30% de capacitat. 
 • FollUsuari sumador77.845 12 3👍 41.036
  1 dòlar ja val 610.725 bolívars, això està completament desbocat, estem veient un exemple real d'hiperinflació que entrarà al podi de la història.
 • batet1.510 1 991👍 808  La desgracia de un pais es tindre petroli!
 • oprimit19.984 15 79👍 10.499
  I finalment la Zoe va morir electrocutada a la dutxa o això passarà a la nova temporada del "Masburro"?
 • FuRTiUsuari sumador20.347 12 77👍 8.296
  Llàstima que no cotitzi al forex, seria qüestió de posar-hi un euro en posició curta amb un apalancament de 1:100 i et tornes milionari en una setmana 
 • willybarna12.836 11 165👍 3.962
  He trobat aquest graciós meme en el qual hi apareix l'individu que va sodomitzar a l'Artur Mas fa 12 anys 

  • BarratinaireUsuari sumador8.454 14 256👍 6.376
   A Argentina també caldria gastar i no estalviar, que ja estan a 28 pesos per dolar 
  • Arnau Mir de Tost205 2👍 78

   El bolívar encapçala la cursa cap a zero que experimenten TOTES les monedes fiduciàries, triar la que es devalua més lentament, l’únic que et garanteix és anar-te’n a la misèria més tard.

   • enricmm16.447 10 111👍 5.906
    PAM! 
   • Xicoira5.488 2 391👍 4.534
    Però què hòsties t'inventes ara

    Ja trigàveu en sortir els friquis d'un patró que es va deixar de fer servir fa gairebé un segle 
    • FollUsuari sumador77.845 12 3👍 41.036     De fet es va cancel·lar la convertibilitat del dòlar a l'or definitivament el 1971 per Nixon. Els "frikis del patró or" el que dèiem és que el més probable seria una apreciació dels actius reals i l'or i això és exactament el que ha passat, i s'exagera més quan es cancel·la defintivament la convertibilitat.

     Al gràfic de baix hi faltarien els béns immobiliaris que, estant per sota, mostrarien un patró similar a les accions.

     A partir d'aquí, estem una mica en territori desconegut ara mateix, perquè ni els interessos havien estat tan baixos per tant de temps ni el quantitative easing s'havia provat. Per tant poden haver-hi sorpreses desagradables quan tornin els interessos a un nivell mitjà.


     • Xicoira5.488 2 391👍 4.534
      No, els que evoquen un retorn al patró or diuen això i punt.

      No importa quant pugi el valor de l'or, no pot ser emprat amb la utilitat que té el sistema financer d'avui dia. No es pot limitar les IMMENSES i constantment creixents economies del món actual a reserves limitades d'or que no creixen mai.

      I això és un fet. El patró or no tornarà avui, ni demà, ni mai de la vida perquè qualsevol economista mig seriós sap que és una pallassada

      Que el QE s'hagi sobreemprat, que hi estic 100% d'acord, tampoc no ho justifica, com les falles del mercat de crèdit no treuen legitimitat a la existència dels bancs. 
      • FollUsuari sumador77.845 12 3👍 41.036
       No, no és una pallassada i depèn del que tu entenguis que ha de ser la utilitat del diner.

       Per mi el diner ha de ser un mitjà d'intercanvi que mantingui al màxim el seu valor i sigui al màxim d'estable. Que totes les monedes estiguin lligades a la paritat amb l'or no limita en absolut res que es faci en el sistema financer d'avui en dia.

       Evidentment que ara ja estem de peus a la galleda i la reestructuració massiva que caldria seria molt bèstia, però seria bastant millor si mai ens haguéssim allunyat del patró or.

       I no ens en vam allunyar pas perquè funcionés malament sinó perquè els governs el que volen és endeutar-se tant com puguin i després passar-li la factura d'amagat al ciutadà mitjançant inflació.
       • Xicoira5.488 2 391👍 4.534
        Per crèixer necessites més béns i serveis, si n'adquireixes amb crèdit o endeutant-te, pots crèixer de la manera en què ho ha fet l'economia global durant els darrers anys. I per pagar-los necessites més diners que es generen demanant crèdit.

        L'economia global no és un joc de suma zero, hi ha milers d'articles que t'expliquen detalladament per què no és imaginable tornar al patró or. El motiu més evident és històric, busca per què es va abandonar
        • FollUsuari sumador77.845 12 3👍 41.036
         El sistema actual és més avançat, sí, però no tant a anys llum del que teníem quan hi havia el patró or.

         Es pot finançar amb estalvi, és a dir jo amb uns diners que tinc estalviats els poso a termini o comprant bons a canvi d'un rendiment o compro accions d'una empresa.

         De fet sempre es financia amb estalvi, les crisis creditícies que vivim no són més que el desfalcament entre l'estalvi que hi ha a l'economia i la inversió, quan el mercat se n'adona que hi ha massa crèdit per poc estalvi es produeix una crisi.
        • Arnau Mir de Tost205 2👍 78

         La riquesa és l'oposat al deute, igual que un home lliure és l'oposat a un esclau.

         El 2017 el deute mundial va augmentar més que el PIB d’Estats Units.

         Partint de la base que la riquesa neta = actius – deutes, la riquesa dels països no fa més que disminuir, quan es fa la simple operació de restar els deutes creixents a la seva riquesa.

         El deute mundial està augmentant tres cops més ràpid que la riquesa i ja va pels 240 bilions, per pagar tan sols els interessos d’aquest deute, els bancs centrals imprimeixen quantitats massives de diners nous que fan devaluar totes les divises.

         El bolívar és l’exemple perfecte del que li passa a una moneda fiduciària quan s’imprimeix més del compte per fer front a deutes impagables, i ens ensenya el camí que seguiran totes les altres.

         • Xicoira5.488 2 391👍 4.534
          No, l'oposat a la riquesa és pobresa

          Els països endeutats avui dia ho fan cada cop més per pagar el deute dels anys vinents. És un cicle viciós però no nefast.

          Mentre hi hagi algú que tingui el deute de grans nacions, com ara EUA o de països europeus, voldran els rèdits del deute ja que augmenten a cada any que passa.

          Per tant no hi ha hagut i presiviblement tampoc hi haurà cap incentiu per retirar el deute.

          Hi ha moltíssims models econòmics bàsics que t'expliquen les dinàmiques del deute, creixement i tipus d'interès. Endeutar-se no és una pràctica "socialista" o "comunista" més aviat una política expansiva. No és ni bo ni dolent per si, depèn de on inverteixis.

          Es crea riquesa amb deute vulguis o no, no són mútuament excloents, l'economia no és un joc de suma zero
          • Arnau Mir de Tost205 2👍 78

           La pobresa es produeix quan per produir un dòlar de riquesa t’has d’endeutar amb cinc com passa des del 2006, i s’han de pagar tots els serveis bàsics amb deute, quan pugi una mica el tipus d’interès tot el sistema de promeses de paper s’esvairan –com deia aquell- com llàgrimes en la pluja.

           El final del joc keynesià de diners i deutes infinits ja el tenim a sobre, el deute ha entrat en creixement exponencial, ha doblat els últims 11 anys de 120 a 240 bilions, i quan el deute va a l’infinit, els diners fiduciaris creats amb deute van a zero.

           El dòlar d’estats Units que és la moneda de reserva mundial – i suposadament la més forta-, ha perdut el 97% del seu valor des de la seva creació, i on el deute públic segueix creixent a un ritme de 45000 dòlars per segon.

            No sé si el sistema fiduciari de deutes infinits és socialista o no, però tenen una cosa en comú, tots dos funcionen fins que la riquesa dels altres s’acaba.

          • Xicoira5.488 2 391👍 4.534
           Si, clar, el tenim a sobre. Això és el que diu tothom, the end is near però mai encerten amb les seves previsions.

           Com t'he dit l'economia no funciona aixi. Perquè s'enriqueixi A no té per què empobrir-se B. El deute enriqueix en gran mesura a moltíssimes nacions, si no, no el comprarien. Si el valor esperat del deute fos baix ningú compraria deute però el cas és que es fa.

           El deute és un concepte que neix molt abans de Keynes. I si el plantejament monetarista no funciona hi haurà un motiu.
          • Arnau Mir de Tost205 2👍 78

           “L'enriquiment de les nacions” el pots veure en què el govern espanyol s’endeutarà en 20.000 milions per poder pagar les pensions, al pas que anem la “riquesa” ens sortirà per les orelles.

           Un altre cas de vigorós enriquiment nacional és que el govern d’Estats Units gastarà uns 310.000 milions el 2018 per fer front només als interessos del deute, quantitat superior a sumar les despeses d'habitatge, energia, justícia, departament d’estat, NASA, agricultura, interior i transport, i tot això amb els tipus d’interès històricament baixos.

           “Hi han dues maneres de conquerir i esclavitzar a una nació, una és per l’espasa, i l’altre és pel deute”

           John Quincy Adams      6é president d’Estats Units

          • enricmm16.447 10 111👍 5.906
           Fot-li fort als defensors del fiduciarisme Arnau! 
          • Arnau Mir de Tost205 2👍 78
           Ja has vist que ens anomenen “friquis”, es veu que no voler que et fotin els estalvis és ser “friqui” ... imaginat com estaria avui un “friqui” veneçolà que l’any 2000 hagués convertit els seus estalvis en or.

 • FollUsuari sumador77.845 12 3👍 41.036
  No m'ho puc creure... 

 • __32457__1.667 1👍 1.406
  Si no ho recordo malament, em sembla que no hi he escrit mai en aquest fil, i no pot ser, es tracta d'un fil mític.

  Salut i doritos per tutti!

 • Screen4.756 1 458👍 2.304
  Jo he estat sempre molt pro chavisme, però he llegit un parell d'articles que m'han fet replantejar certes coses:

  - un sobre la caiguda de l'extracció de petroli a Veneçuela i de com la companyia nacionalitzada s'ha convertit en una menjadora del chavisme (inflant molt la plantilla) i paral.lelament ha caigut en picat la productivitat. 

  -un altre sobre les expropiacions que arruinen finques productives i agreugen la crisi alimentària...

  Això juntamament amb la quantitat de veneçolans que estan arribant al país, puc dir que el chavisme -o potser la versió Maduro- està cavant la seva tomba econòmica.

  El que no pot ser és que s'aposti per l'economia improductiva per molt petroli que es tingui. 

  Això és un suicidi.
  • Ph993.079 3 645👍 1.669
   Ho trobe molt bé, però m'has fet pensar en un altra cosa. Algú hauria de fer una versió bolívariana del missatge derrotista mític d'en Henke, has començat bé, el que t'ha fallat ha sigut el final, s'ha de viure la bolivarianeitat
 • FollUsuari sumador77.845 12 3👍 41.036
  Després de prohibir a la oposició presentar-se a les eleccions i de que hi hagi la pitjor participació que es recorda (menys del 50% fins i tot admès per ells o sigui que vés a saber en realitat) surt Maduro triomfant a dir que ha guanyat les eleccions per el marge més ampli de la història... És de tenir els ous com un elefant...
 • FollUsuari sumador77.845 12 3👍 41.036
  "Aquest és el resultat de gairebé 20 anys de revolució socialista a Veneçuela. Una trista realitat."


  • EPS62.465 14 8👍 11.299
   deunidó
  • FuRTiUsuari sumador20.347 12 77👍 8.296
   Segur que és tot un teatre muntat per la oposició, el camioner mort i tots els qui s'emporten les caixes són actors pagats.
  • PatumPatamPatim2.041 3 828👍 1.029
   Això m'ha recordat quelcom que vaig veure fa mitja vida, a les corbes de l'Ordal, arribant ja a Vallirana. Jo baixava en bici i em vaig trobar amb un trailer bolcat. El camió transportava taronges (vindria de València per la N-340), i tota la carretera i ambdues cunetes estaven plenes de taronges escampades. Doncs bé, mentre els bombers intentaven treure el conductor de la cabina, els altres conductors aturaven els cotxes per a baixar i recollir taronges per a endur-se-les...
 • llevantdemallorca18.794 13 84👍 4.392
  941.821,56 DF/$ 

  I jo que pensava que no s'havia mogut gaire! 
 • FuRTiUsuari sumador20.347 12 77👍 8.296
  990.754!!!

  últim missatge del fil abans no passi el milió en una estona 
 • FollUsuari sumador77.845 12 3👍 41.036
  La inflació anual de Veneçuela en perspectiva:

 • FuRTiUsuari sumador20.347 12 77👍 8.296
  1.143.564!!!! 

  El dorito fuerte de la meva signatura ha fet molt d'exercici avui! 15%, ni el BTC als dies més bojos! 
 • FollUsuari sumador77.845 12 3👍 41.036
  Ding! Ding! Ding!

  Un dòlar ja val més d'un milió de bolívares fuertes. I el bolívar fuerte són 1.000 bolívars originals (es va introduir al 2008). 

  Així que 1 dòlar ja val 1.143.564.000 bolívars dels del 2008. Bona feina Maduro!  Hora de treure 3 zeros!


 • FollUsuari sumador77.845 12 3👍 41.036
  Roben fins i tot les làpides de les tombes per fer quatre duros amb el bronze o el que sigui que es pugui aprofitar, és això ja prou final o encara no?

  https://www.youtube.com/embed/qEG62713A9Y
 • FollUsuari sumador77.845 12 3👍 41.036
  Nou rècord d'hiperinflació al 25.000%


Publicitat

Fòrums

 • 9.296.811 missatges
 • 221.114 temes
Fixa la barra dreta
Accedeix als fòrums Normes dels fòrums
Publicitat