Atenció: Aquest fil té més d'un any d'antiguitat, i els seus continguts podrien haver quedar obsolets.

Fòrum

A Grècia, l'Estat s'enfonsa, els barris s'organitzen

Benfresc13.546 6 153👍 13.570
Entrevista realitzadaper al número7 de larevista francesa«Z», perfectamentil·lustrativadel procésd'organitzacióautònomade la població davantla descomposicióila fallidade l'aparell estatal. L'exempleés vàlidper a qualsevolaltrepaíseuropeu; la diferèncianomésés degrau. Destaquemlesdificultatsamb quèensopegal'autonomia: lesinèrciesd'una vidasotmesaa la mercaderia, el costumdel recursa l'Estat, l'egoisme, l'aparició defeixismes, la repressió policial, la fatigadel sacrifici, etc.La vidalliureno és uncamífàcil, peròtampocho estàsent la vidaesclava.
Publicat aArgelagamaig.

D'onprové elmovimentdelesassembleesde barri?

Hedeprecisar que elmovimentésmoltvariat, quehapassatper diversesetapesique per aixòpodria descriurede milmaneresdiferents. La idea de lesassembleesde barries va estendremassivamentdesprés dedesembre de2008.La mortd'Alexisilessetmanesde revolta, enfrontamentsiocupacionsque van seguir, aixícoml'agressióambàcida la treballadoradel metroKonstantinaKuneva, van ser fetsque van commourerealmentalasocietat. Lesgranscaracterístiquesd'aquellarevoltasón, d'una banda, l'absènciade reivindicacionside peticióde reformesi, perl'altra, l'aspectedescentralitzaten totselsbarrisd'Atenesi, acontinuació, a tot el país. Desprésde desembrede 2008, la dinàmica delesaccionsienfrontamentsenelscentresde lesciutatsva arribar allímities va desplaçaralsbarris. Amblesassemblees, la idea delcomençamentconsistiaendotar-se d'espais de trobada, senseteniren el pensamentres enconcret, excepte lavoluntatde buscar alguna cosacol·lectivament. Era una manerade perllongarlesrelacionsque s'haviencreatdurant larevolta. Moltesdelesassembleeses van formarllavors, perònomésquatre d'ellescontinuenfuncionantsenseparar. Les altresreapareixenquanel movimentsocialdespertadenou, compassaavui ova succeiral2011, quan van arribara existira Atenesal voltant dequaranta.

Potsparlar-nos del'assembleaen la qualparticipes?

L'assemblea deVyronas, Kasariani, Pagrati(VKP) es va implantaren barrishistòricamentmoltpopulars: un d'ells eral'anticbarrivermelldurant laResistència, elbarrique els nazismai van poderconquerir. Aquesta tradicióes va trencarambel pasdelsanysper culpade l'aburgesamentde la població, tot i que tambéperquè l'Estatva instal·lar-hi una caserna de lapoliciaarmada. Avuielstres barrissónde gentheterogènia, peròengeneral sónmés aviatllocsacomodats. AVKPhi va haverassembleesabansde 2008, creadesarrande lluitesrelativesalsespaispúblics. La primeraes va celebrarperoposar-se alprojectede construcció d'unteatreenmig d'unparc. A més de lacimentacióque implicava-Atenesés una delesciutatsambmenysespaisverdsd'Europa-delshabitantssabienque el teatreesllogariaa empresesprivades queposarienpels núvolsel preu de lesentrades. Gràcies a la sevamobilització, el projecteno es va dura termeil'assembleacontinua, fins i tot avuidia, organitzantactivitatsinfantils, campionatsde bàsquetiun cafèa preuslliuresal parccada primerdiumenge demes. Així mateixintervenen demanera moltactivaen la vida delbarridistribuintpropagandamilitantalesescoles, organitzantfestespopularsambelsimmigrantsitambéaccionssolidàriesamblespersonesdetingudesenlesmanifestacions durantlesvaguesgenerals. Hi va haveruna altralluitaque va reunira moltagent: l'oposició alprojectedel túnelidels encreuamentsd'autopistaabocat adestruiruna partde la muntanyaYmyttos, un delsúltimsespaisverds de laciutat, situat a l'estdel centre. Va haver-himoltesmanifestacionsal voltantde la muntanya, bloquejos dela circumval·lacióiaccionsenelspeatges, ambelresultat de l'abandonamentdel projecte. AVKPla gentteniaaquestesexperiènciescom a base. Després, durantlesrevoltesdedesembre de2008, van ocuparun centremunicipalper a jovesdurantunsdiesi van convocarràpidamentl'assemblea. Després de lesassembleessetmanalsen els tresbarris, la gent va decidirllogar unlocal. Actualmenthi participenunestrentapersones, xiframéso menysestable finsavui.

Quina classed'accionsesteuorganitzant?

Ens impliquemen dos tipusd'acció: d'una banda, ensdefensemcontra elsatacs delsistemai, de l'altra, elaboremprojectesiformesde vida queens semblendesitjables. Perexemple, el 2010, hi va haver unprimer intentde coordinacióambaltres assembleesicol·lectiusllibertaris, que intervenien enleslluites dels seusbarriscontra l'augment delpreu del bitlletdel transportpúblic. Escoordinavade maneraque simultàniamentcada assembleaorganitzésconcentracionsa les estacionsde metro i autobús. Esdistribuïenpamflets, essabotejavenlesmàquinesde validacióies proposavenautorreduccionsperqüestionar eldiscursde l'autoritat, que consistiaa dir que eltransportpúblicera unamercaderiamésque necessitavaser rendible. Es va intentarconnectarambelstreballadorsdelstransportspúblics, però eradifícil. La gentd'AlbaDaurada-elpartitgrecneonazi-tenenforçainfluència entreelssindicatsde conductorsd'autobús. Després, vam participar en toteslesvaguesgeneralsdes de 2010, que van serreprimidesseverament. Durant eltranscursd'una d'elles, la poli va atacarla marxadelesassembleesde barri, envianta urgènciesauna persona que estavaen coma, igairebées mor, d'altres van resultargreumentferides. Aquests momentsensvan acostarmoltels uns als altresivan consolidarla nostradeterminació. Esbloquejavenelssupermercatsielscentrescomercialsdel barriper fer de lavagauna vaga deveritat, sense queningúconsumís. Tambéintentemenvoltarel Parlamentquan elsdiputatsvotavenlasegonaronda de mesuresd'austeritat. Lesassembleesde barrivan exercir unpaperimportanten aquestamobilització. A més, intentemmantenir unapresènciapermanental barri, organitzantmanifestacions, un menjadorcol·lectiuicultivantun hortocupatambvista al'autosuficiènciaalimentària. Així mateix se celebraun mercat debescanviun copal mesen diferentsplaces. Tambédisposemd'un localambuna bibliotecaa disposiciódel barri, en el qualorganitzemdiversesactivitats, projeccionsidebats.

Toteslesaccionspersegueixentrencarambl'individualismeiel pessimismeque s'han apoderatde Grèciaambla crisi, lluitarcontrael canibalismesocialque l'Estatpromouindirectamentcom a solucióa la crisi. Mitjançantaquestespràctiques, es buscaafavorir eldesenvolupament de relacionsbasadesen la igualtatila solidaritat. El barriésun espaimoltfèrtilper a això,molt més com quea Atenes elsespaisesmantenenbastantbarrejatssocialment, la qual cosapermet establirrelacionsinesperades.

Cometplanteges elproblemade la subsistènciaalimentària?

El problemaes va plantejardes que van començara funcionar elsmenjadorscol·lectius. Esva entrarencontacteambaltresassembleesambpreocupacionssimilarsi, durantaquest temps, es va ocuparun granespai en unbarriveí: una vilaambterrenycultivable. Vam decidirconvocar unanovaassembleadedicadaenterament a laqüestió. Aquesta mateixaassembleas'encarregaarade conrear laterraambl'objectiude proveir alsmenjadorscol·lectiusdels quatrebarrisque van assumir elprojecte. Enstrobem encarallunyde l'autonomiaalimentària, peròés un primerpas. Dit això, l'hortestà amenaçatde desallotjament. Lesexpulsionsd'espaisocupats, comperexemplea VillaAmaliasiSkaramaga, es multipliquena Atenesdes de principisde 2013.

Ens hanparlatmolt de lapolarització de lasocietatgrega. N'esteu al casd'això a la vostraassemblea?

Determinadespersoneses presentenallàambla idea quehi ha massaimmigrantsenelsbarrisiquecalfer alguna cosa. Ésun risc quees correen participaren movimentsoberts. Avegadestambées donenreaccionssexistesdurant lesaccions. L'únicmitjà de lluitarcontra aixòésparlantentre tots. Lamajorpartdel tempsla gentho enténisino, s'apartaimarxa. En canvi, en una assembleade barri quelluitacontra lesantenesparabòliques, dos feixistesvan venirsense dir quepertanyien aAlba Daurada. Hovam saberperquèen un barripetittothom esconeix. L'únic quecaliafer eradir-los quenoerenbenvinguts.

TopeusovintambAlba Daurada?

Desde que van entrar alParlament, igràciesa les ajudes querebenperaixò, AlbaDauradava obrirlocals a totGrècia. Cadavegada queinauguren unanovaseu esconvoquenconcentracionsde protesta que, sovint, acabenen enfrontamentsambla policia. Sense laprotecciópolicial, elsfeixistesno aconseguirienmantenir la sevapresència alsbarris. Feliçment, de moment, noméstenendues comissionsde barriveritablementactivesa Atenes. En certsbarrispopularscomels de l'oest, prop delPireu, tenenuna relativainfluència. Però allàlesassembleesde barris'enfrontenambellsobertament. En el nostrebarrino hi hanipresènciafeixistanicaça de l'immigrant, peròaixòés degut, en part, a la nostra implantaciói presènciacontínua. Segonsla meva opinió, la lluitaantifeixistaconsisteixmésaimpulsar les tevespròpiesestructuresielmón queproposes-queen essènciaés fonamentalmentantifeixista-queendenunciar-losamb discursos.

Ens hasesmentat laprimeraonadad'assembleesdesprésde desembre de2008Quineshanestat lesaltresiniciativesde reagrupamentals barris?

Al maig de2011, seguint elspassosdel movimentdelsindignatside l'ocupacióde la plaçaSyntagma, a Ateneshi va haver unasegonaonadad'assemblees. Al nostrebarri, militantsd'unapartde l'esquerraradicalvan cridar a lacreació d'una altraassemblea en la que tambéparticipem. Peròaviat van sorgirfortesdeferènciesentre nosaltres. Situvols crearun espaide diàlegambgentque actua de formadirigistaipaternalista, tindràsconflictesalaforça. Durant aquestperíodevan bombardejarlesassembleesambreivindicacionsdel tipusnacionalitzacióde la Banca. La gentque buscava undebatobertes va desinteressarràpidamentiaquesta segonaonadano va durargaire. Lesassembleescontroladespelsesquerransno van poderono van voleranarcap areivindicacionsconcreteslligades ala salut, a l'educació o ala subsistència. En resum, no van tractarde promoureuna altra manerade viure, lluny del sistemacapitalistaque s'estàenfonsantal nostre voltant. Calnacionalitzar labanca? No és lapregunta correcta, al meu parer. Unatercera onada d'assembleesva tenirllocquan l'Estatva acoblaruna taxaterritorialextraordinària ala facturade l'electricitat: "els queno paguinla taxa, se'lstallarà la corrent". Lataxaielsintentsde fer-lifronthanaccentuatlesdiferènciesentrelesassemblees. Algunesvan acolliragentpreocupada ambels tallsque simplementdemanaven alsreunitsméssignificatspolíticament queresolguessin elproblema. Algunsvan acceptarrepresentar elpaper quese'lsproposava, encara que aixòimpliquésl'abandonamentde l'organitzacióhoritzontalen profit de lalògicade la delegació.

La nostraassembleatambé va feruna cridaaorganitzar-se enl'assumpte delestaxes. Ésmoltdinàmicaiactuade maneramolt radical: nohi ha d'havertalls enels nostresbarris, sigui perimpagamentde la taxaoper qualsevolaltre motiu. Per a nosaltres, l'electricitatésun bévital.

L'assembleaes va desplaçarfins a lesoficinesfiscalsiva obligaraanar-se'ndel barria l'empresasubcontractadaper alstalls. Després, vam anar al localde la companyiad'electricitatpertallar la corrent. Avuien dia, s'hanmuntatpatrullesal barriperimpedir alstècnicsde l'empresa quetallin la corrent. És ara, juntamentambla lluitaantifeixista, la lluitaprincipalque duen atermelesassemblees.

Potsparlar-nos delsmoviments queusinflueixen?

El movimentdelesassembleesde barrideu moltal que va passara l'Argentina. Encara queno hi hagi unareferència directa, la influènciaés real. Durant lesprimeresvaguesgenerals, l'experiènciaArgentinaensencoratjava, tantcom desprésho van ferTunísiaiEgipte. Una altrainfluènciaimportant van serelsmoviments deautorreduccióa Itàliaen elsanyssetanta: elsgrupsque s'organitzavenperno pagarel lloguer, l'electricitato el transport. A la nostraassemblea, particularment, moltagentes va inspirar enla lluitazapatistade Mèxici la seva recercade l'autonomia. Participemen accionsde solidaritatamb aquesteslluitesal nostre barri.

Unacosa comunaa totes aquestesfontsd'inspiració, present en lesassemblees, ésla voluntatd'organitzar-sehoritzontalment, sensepartitspolítics: encara que hi haginmilitantsde partits, aquests noparticipenenlesassembleessinócom a individus, senseetiquetes. Lesbasespolítiquessónl'autonomiaila voluntatde crearestructuresforadel capitalisme, fundadesen el repartimentila solidaritat. En la nostraassemblea, hi ha basesque s'han establertdesprés de llarguesdiscussions. Es buscasempreun consenspertrobar lamanera d'avançarjunts.

A Grècia, es creumolt menys enlesinstitucions, en la idea delcontractesocialilarepresentació, que a França. Ésun terrenyfèrtiltant per alsidealsantiautoritariscom per alshiperautoritaris. Aquí ésmésfàcilque a Françaassociar-se enbases comunesambgentde diversrecorregutpolític. Per contra, el perillde convertir-seen un grup tancathi és: trobar la manerad'obrir-se als nouvingutsés unatascaconstant.

Quinésel balanç quefasdels quatreanysd'existènciade la tevaassemblea? Ijaengeneral, quin és el teubalançdelesassembleesde barri?

No resultafàcildir-ho. Desprésde la revoltade 2008-09estemcontínuamentcorrentdarrerede l'actualitat. El que lesassembleesde barriaportavendenou, com a possibilitat, era precisamentnolimitar-se areivindicarlescosesque ettreueniavançarcap al mónal quals'aspira. Però elsobstaclessón nombrososila repressió quepateixen elsmilitantspolítics, l'ascensd'AlbaDaurada, l'explosióde l'aturila violènciarepetidacontra elsimmigrantsimpedeixendedicar-se aun programa comsino passésres.

Un delspuntsfebles delmovimentés que elsmomentsd'empentamaihandesembocat enresultatsconcrets. L'assembleadelesassemblees debarri va serun d'aquests moments. Al novembre de2011es van reunirtoteslesassembleesexistents:quarantaa Atenes, ambquatre-centsrepresentantsi unabonadinàmica. Peròva perdre forçaaviat. Nos'arribena victòriesconcretesiaixòdecep, creantuna sensacióde derrotamolt present enl'actualitat. La sensacióprovétambé delfet quelesassembleesde barriencara no s'observencom asolucionsviablesper aorganitzar la vidaquotidiana.

La voluntatde crearestructuresfundades enl'autoorganitzacióil'autonomiaplantejanombrosesqüestions: com construir-lessuperant lalògicade la caritatila filantropia? Comcrear la teva pròpiaautonomia en unentornon tott'haestat robat, on no potsproduirper tumateixres, especialment en l'àmbiturbà? Quèés el quecalfer perquè lagentparticipirealment? Quans'organitzenmenjadorspopularsomercats d'intercanvi, cal explicarconstantment quenoestractad'unvulgarserveide distribució. Crec que nohi ha unarespostaconvincentenrelacióambaixò, caltenirpaciència. Tal com hoveig, alesassembleesmoltmassivesla gents'inclinaa delegarlestasques en altresi a acceptarla representació d'ungrupreduït, quanamésrelacionspersonalsiméscontactes, el que correspon ésmajor igualtaten la participació. Ésqüestió derelacions. Peròrarssón els quepensen quepodemviuresenseajudade ningúsobre la base delconsensial diàleg, que podemapropiar-nosde les nostresvides.

No obstant això, emfa l'efecteque, amesuraque l'Estati el sistemaeconòmic fafallida, s'esfondren, més "zones grises"es desenvolupenialtresformes d'organitzacióide relació sónpossibles. El paperdelesassembleesserà crucialen tot això. No solamentcal mantenirel caliuencès, sinó quecalfer queel focduriméstemps. Novesestructuresapareixena Grèciacadames. Des d'aquestaperspectiva, el movimentvapel boncamí.


http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/32735

Respostes

Configuració

Publicitat

Fòrums

  • 9.297.230 missatges
  • 221.134 temes
Fixa la barra dreta
Accedeix als fòrums Normes dels fòrums
Publicitat