Atenció: Aquest fil té més d'un any d'antiguitat, i els seus continguts podrien haver quedar obsolets.

Fòrum

Reorganització a l'anarquisme (d'esquerres, és clar) ibèric

Les FIJL...
I a les FIJL aquestes es carda molt o qué?
29 (56.86%)

Tant interessant com sempre...
12 (23.53%)

Molt interessant
10 (19.61%)

Vots emesos: 51
Hartigan 13.799 12 146 👍 115

 

Versió original i després la versió en català

http://www.nodo50.org/juventudesanarquistas/?e=56%7C

 

Federación Ibérica de Juventudes Libertarias – F.I.J.L

Jueves 05 Abril 2012 at 3:59 pm.

Por el presente comunicado hacemos público que la hasta ahora Federación Ibérica de Juventudes Anarquistas (FIJA), pasa a denominarse Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL).

Como hemos manifestado en numerosas ocasiones, el planteamiento que nuestra federación eligió desde un principio tomaba como referencia la FIJL de los años 90. El que optáramos sin embargo por otras siglas en su día, se debió a que aún había personas y grupos de la FIJL en funcionamiento, aunque habían optado por una estrategia organizativa diferente a la que esta federación mantenía años atrás. El que eligiéramos el término “anarquista” en lugar de “libertario” se debe a que los entendemos como sinónimos absolutos, y por tanto, hacen referencia exactamente a un mismo planteamiento. Una vez aclarada la situación de esta federación, y habiéndonos manifestado sus miembros la disolución de la antigua federación, hemos decidido retomar las siglas originales por considerar que nuestro proyecto mantiene unas características organizativas afines a una herencia histórica y militante de la que nos sentimos orgullosos.

Queremos dejar claro, pese a todo, que no renegamos de los últimos años de esa historia, la que va desde finales de la década de los 90 hasta fechas previas a la emisión de este comunicado. Pese a no compartir parte de las estrategias y modelos organizativos que estos compañeros eligieron, somos conscientes de que contribuyeron al desarrollo del anarquismo en la Península Ibérica. Con todo y con eso, la actual FIJL se mantiene fiel al concepto de anarquismo organizado y federalista.

Sin más nos despedimos poniendo toda la energía de la que disponemos en nuestro proyecto, el cual esperamos que contribuya a engrandecer al anarquismo y dotarlo de una amplia aceptación entre la juventud.

Marzo 2012, Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (F.I.J.L)

 

 

 

 

 

 

Pel present comunicat fem públic que la fins ara Federació Ibèrica de Joventuts Anarquistes (FIXA), passa a denominar Federació Ibèrica de Joventuts Llibertàries (FIJL).

Com hem manifestat en nombroses ocasions, el plantejament que la nostra federació va triar des d'un principi prenia com a referència la FIJL dels anys 90. El que optéssim però per altres sigles en el seu moment, va ser perquè encara hi havia persones i grups de la FIJL en funcionament, tot i haver optat per una estratègia organitzativa diferent a la que aquesta federació mantenia anys enrere. El que triéssim el terme "anarquista" en lloc de "llibertari" és perquè els entenem com a sinònims absoluts, i per tant, fan referència exactament a un mateix plantejament. Un cop aclarida la situació d'aquesta federació, i havent manifestat els seus membres la dissolució de l'antiga federació, hem decidit reprendre les sigles originals per considerar que el nostre projecte manté unes característiques organitzatives afins a una herència històrica i militant de la qual ens sentim orgullosos.

Volem deixar clar, malgrat tot, que no reneguem dels últims anys d'aquesta història, la qual va des de finals de la dècada dels 90 fins a dates prèvies a l'emissió d'aquest comunicat. Tot i no compartir part de les estratègies i models organitzatius que aquests companys van triar, som conscients que van contribuir al desenvolupament de l'anarquisme a la Península Ibèrica. Amb tot i amb això, l'actual FIJL es manté fidel al concepte d'anarquisme organitzat i federalista.

Sense més ens acomiadem posant tota l'energia de què disposem en el nostre projecte, el qual esperem que contribueixi a engrandir l'anarquisme i dotar-lo d'una àmplia acceptació entre la joventut.

Març 2012, Federació Ibèrica de Joventuts Llibertàries (FIJL)

 

 

 

 

He trobat que també tenen alguns textos, fins i tot amb moltes traduccions. Algú sap alguna cosa més d'aquesta gent?

 

 

Abstención Activa contra la democracia

 Aragonés

 Castellano

 Català

 English

 Française

 Galego

 Português

Respostes

Configuració

Publicitat

Fòrums

  • 9.010.034 missatges
  • 211.520 temes
Fixa la barra dreta
Accedeix als fòrums Normes dels fòrums
Publicitat