Atenció: Aquest fil té més d'un any d'antiguitat, i els seus continguts podrien haver quedar obsolets.

Fòrum

petroli a Catalunya!

Mastegot 29.408 8 30 👍 1.939

font la vanguardia

traducció  (potser hagi faltes ja que és traducció automàtica)

 

Tarragona descobreix més petroli sota les seves aigües

Repsol ha descobert dos jaciments que produiran gairebé 8.000 barrils al dia | En tres anys, s'han invertit 121 milions d'euros i se'n gastaran entre 50 i 57 més | En Montanazo, acompanyen a Repsol Petroleum Oil & Gas (17,7%) i Cepsa (7,3%)
4 vots
35 comentaris
Disminuir fuenteAumentar font
ImprimirE-correu|mail
Conchi Lafraya | Madrid | 28/06/2009 | Actualizada a les 02:52h | Economia

Més or negre a Catalunya i cada gota compta! Repsol ha descobert dos nous jaciments de petroli a 45 quilòmetres de les costes de Tarragona, les proves inicials de la qual de producció donen cabals de cru lleuger per una xifra de gairebé 8.000 barrils al dia, la qual cosa suposa multiplicar per més de quatre l'actual producció espanyola. Fins a abril del 2009, dels quatre pous que hi ha operatius a Espanya (vegi's quadre) s'estan extraient 1.926 barrils diaris, que equivalen a 31.533 tones. Del total, un 90,9% procedeix dels jaciments de Repsol.

Espanya, un país amb baix nivell d'autoproveïment

Malgrat que Espanya és una puça en producció de cru, davant les mastodòntiques xifres dels països d'Orient Mitjà, Llatinoamèrica o Rússia, el pitjor és que les existències es van esgotant. En el 2007, la producció mitjana|mitja va ser de 2.872 barrils diaris, que equival a 143.00 tones. Aquesta xifra va baixar a 2.556 barrils al dia en el 2008 (127.285 tones). I fins a abril d'aquest any, la producció mitjana|mitja ja es troba a 1.926 barrils, segons Cores.

Cada tona de petroli cru equival a 7,33 barrils i cada barril són 159 litres.

En el 2008, es van importar 58,50 milions de tones i fa dos anys 57,5 milions de tones. Això revela que el grau d'autoproveïment de cru al nostre país és molt baix, no va arribar ni al 0,2% fa dos anys.

PARAULES CLAU

Repsol, Casablanca, Tarragona, Burgos, Mariano març, Gas, Barcelona, Shell, Cepsa, Amposta

Les dues noves troballes s'han batejat amb els noms de Montanazo D-5 i Llobarro-1. El primer es troba a 736 metres sota el nivell del mar i arriba fins una profunditat de 2.354 metres. Es preveu que del mateix es puguin obtenir 3.800 barrils diaris de cru, la densitat del qual és de 32è API. Aquest concepte mesura la viscositat del petroli i quant de més alt és l'indicador millor perquè es tradueix en producte lleuger, de bona qualitat i fàcil extracció.

A quatre quilòmetres al nord de Montanazo D-5, es troba la segona nova joia de la corona Llobarro-1, de la que es preveu recollir com a mínim 3.700 barrils diaris. El pou Lubina es troba una mica més a prop de la superfície, ja que està ubicat sota una làmina d'aigua a 663 metres de profunditat i assoleix fins i tot els 2.439 metres|metros. La seva viscositat és de 31,5º API.

En aquesta última troballa, Repsol és l'únic operador; mentre que a Montanazo controla un 75% i comparteix la gestió amb Petroleum Oil & Gas (17,7%) i Cepsa (7,3%). Durant els tres últims exercicis, es porten invertits en estudis en ambdós pous 121 milions d'euros, xifra que no inclou el previ informe sísmic. A partir d'ara, es té previst destinar entre 50 i 57 milions d'euros més per a la posada al punt definitiva del projecte.

Aquests nous camps són a la mateixa zona que els quatre que Repsol té des de fa anys: Casablanca, Seitó. Rèmol i Calamar. Aquest últim està gairebé esgotat perquè la Corporació De Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CoCap de Bestiar), organisme oficial que gestiona les reserves estratègiques en cas d'interrupció temporal del subministrament, el 2008 no va comptabilitzar la seva producció, ja que al ritme que flueix és gairebé menyspreable. El quart, Ayoluengo (Burgos), va pertànyer a Repsol, però al seu dia el va vendre a l'empresa Locs Oil (antiga Chevron Oil company of Spain), que és qui l'opera. Davant de l'escassa producció de petroli a Espanya, un dels hidrocarburs més preats als mercats financers de tot el món, les altes probabilitats que Repsol podia haver donat amb nous jaciments a Espanya ha aixecat moltes expectatives.

"Cada gota compte i molt. Aquests jaciments, encara que són petits, demostren que Catalunya té|posseeix cert potencial d'extracció, amb la qual cosa no es poden tancar les perspectives d'exploració, explica Mariano març, catedràtic de recursos energètics de l'Universitat de Barcelona i professor de geologia del petroli. "Això prova -afegeix març- que Catalunya és l'única zona amb descobriments en aigües marines d'Espanya que aporta petroli".

Al seu dia, Shell va fer alguna exploració a la zona d'Amposta, a prop de la costa de Castelló, però la va paralitzar. Repsol és pràcticament l'única empresa que disposa de tecnologia i recursos econòmics suficients per dur a terme aquest tipus de descobriments.

Les primeres exploracions les va fer en els anys setanta. La plataforma la va col·locar el 1982, amb el primer pou: Casablanca. Ja en els anys vuitanta es va realitzar una prova sísmica que indicava que hi podia haver més pous, però l'actual tecnologia i reinterpretació de la sísmica ha contribuït a donar-hi. El nou or negre es transportarà fins a l'oleoducte de la plataforma amb un tub horitzontal, amb la qual cosa l'impacte ambiental serà nul. A més, permetrà allargar la vida d'aquesta zona petrolífera entre cinc i set anys més. Una joia!

 

____________________________________________________________________________

 

original

 

Tarragona descubre más petróleo bajo sus aguas

Repsol ha descubierto dos yacimientos que producirán casi 8.000 barriles al día  |  En tres años, se han invertido 121 millones de euros y se gastarán entre 50 y 57 más  |  En Montanazo, acompañan a Repsol Petroleum Oil & Gas (17,7%) y Cepsa (7,3%)
          4 votos
35 comentarios
Disminuir fuenteAumentar fuente
ImprimirE-mail
Conchi Lafraya | Madrid | 28/06/2009 | Actualizada a las 02:52h | Economía

¡Más oro negro en Catalunya y cada gota cuenta! Repsol ha descubierto dos nuevos yacimientos de petróleo a 45 kilómetros de las costas de Tarragona, cuyas pruebas iniciales de producción arrojan caudales de crudo ligero por una cifra de casi 8.000 barriles al día, lo que supone multiplicar por más de cuatro la actual producción española. Hasta abril del 2009, de los cuatro pozos que hay operativos en España (véase cuadro) se están extrayendo 1.926 barriles diarios, que equivalen a 31.533 toneladas. Del total, un 90,9% procede de los yacimientos de Repsol.

España, un país con bajo nivel de autoabastecimiento

A pesar de que España es una pulga en producción de crudo, frente a las mastodónticas cifras de los países de Oriente Medio, Latinoamérica o Rusia, lo peor es que las existencias se van agotando. En el 2007, la producción media fue de 2.872 barriles diarios, que equivale a 143.00 toneladas. Esta cifra bajó a 2.556 barriles al día en el 2008 (127.285 toneladas). Y hasta abril de este año, la producción media ya se encuentra en 1.926 barriles, según Cores.

Cada tonelada de petróleo crudo equivale a 7,33 barriles y cada barril son 159 litros.

En el 2008, se importaron 58,50 millones de toneladas y hace dos años 57,5 millones de toneladas. Esto revela que el grado de autoabastecimiento de crudo en nuestro país es muy bajo, no llegó ni al 0,2% hace dos años.

PALABRAS CLAVE

Repsol, Casablanca, Tarragona, Burgos, Mariano Marzo, Gas, Barcelona, Shell, Cepsa, Amposta

Los dos nuevos hallazgos se han bautizado con los nombres de Montanazo D-5 y Lubina-1. El primero se encuentra a 736 metros bajo el nivel del mar y llega hasta una profundidad de 2.354 metros. Se prevé que del mismo se puedan obtener 3.800 barriles diarios de crudo, cuya densidad es de 32º API. Este concepto mide la viscosidad del petróleo y cuanto más alto es el indicador mejor porque se traduce en producto ligero, de buena calidad y fácil extracción.

A cuatro kilómetros al norte de Montanazo D-5, se encuentra la segunda nueva joya de la corona Lubina-1, de la que se prevé recoger como mínimo 3.700 barriles diarios. El pozo Lubina se encuentra un poco más cerca de la superficie, ya que está ubicado bajo una lámina de agua a 663 metros de profundidad y alcanza hasta los 2.439 metros. Su viscosidad es de 31,5º API.

En este último hallazgo, Repsol es el único operador; mientras que en Montanazo controla un 75% y comparte la gestión con Petroleum Oil & Gas (17,7%) y Cepsa (7,3%). Durante los tres últimos ejercicios, se llevan invertidos en estudios en ambos pozos 121 millones de euros, cifra que no incluye el previo informe sísmico. A partir de ahora, se tiene previsto destinar entre 50 y 57 millones de euros más para la puesta a punto definitiva del proyecto.

Estos nuevos campos están en la misma zona que los cuatro que Repsol tiene desde hace años: Casablanca, Boquerón. Rodaballo y Chipirón. Este último está casi agotado porque la Corporación De Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), organismo oficial que gestiona las reservas estratégicas en caso de interrupción temporal del suministro, en 2008 no contabilizó su producción, ya que al ritmo que fluye es casi despreciable. El cuarto, Ayoluengo (Burgos), perteneció a Repsol, pero en su día lo vendió a la empresa Locs Oil (antigua Chevron Oil company of Spain), que es quien lo opera. Ante la escasa producción de petróleo en España, uno de los hidrocarburos más preciados en los mercados financieros de todo el mundo, las altas probabilidades de que Repsol podía haber dado con nuevos yacimientos en España ha levantado muchas expectativas.

“Cada gota cuenta y mucho. Estos yacimientos, aunque son pequeños, demuestran que Catalunya posee cierto potencial de extracción, con lo que no se pueden cerrar las perspectivas de exploración”, explica Mariano Marzo, catedrático de recursos energéticos de la Universitat de Barcelona y profesor de geología del petróleo. “Esto prueba –añade Marzo– que Catalunya es la única zona con descubrimientos en aguas marinas de España que aporta petróleo”.

En su día, Shell hizo alguna exploración en la zona de Amposta, cerca de la costa de Castellón, pero la paralizó. Repsol es prácticamente la única empresa que dispone de tecnología y recursos económicos suficientes para llevar a cabo este tipo de descubrimientos.

Las primeras exploraciones las hizo en los años setenta. La plataforma la colocó en 1982, con el primer pozo: Casablanca. Ya en los años ochenta se realizó una prueba sísmica que indicaba que podía haber más pozos, pero la actual tecnología y reinterpretación de la sísmica ha contribuido a dar con ellos. El nuevo oro negro se transportará hasta el oleoducto de la plataforma con un tubo horizontal, con lo que el impacto ambiental será nulo. Además, permitirá alargar la vida de esta zona petrolífera entre cinco y siete años más. ¡Una joya!

_____________________________________________________________________________________-


gag del polònia

 

 

 

 

 

Respostes

Configuració
 • xan 127 9

  Potser hi hagi faltes

  (sense ganes de fer-me pesat però els pronoms febles...)

 • Jenny 20.376 8 73 👍 737

  Només ens falta que Espanya ens xucli més recursos naturals bàsics per a la nostra autogestió, i que a sobre ens els cobri. Preferiria que no es descubrissin més pous als Països Catalans fins que siguem independents, no sigui que ens deixin secs abans d'hora.¬¬

 • __9151__ 27.615 12

  Però a veure... poc petroli que tenen, i encara el venen?

   

  A fer com Escòcia. Tocar el tema butxaca amb el petroli i a confiar en la inteligencia dels votants...

  • zoe 33.175 8 22 👍 2.056

   El petroli dóna per a molt amic meu.

   Sempre m'he preguntat per què els polítics catalans es passen la vida cridant pel pressupost i mai no esmenten els vostres drets sobre el petroli   caldria començar per allà, que els catalans tinguin consciència que el petroli és seu

   • Rigel 54.631 9 9 👍 22.326

    zoe escrigué:

    El petroli dóna per a molt amic meu.

    Sempre m'he preguntat per què els polítics catalans es passen la vida cridant pel pressupost i mai no esmenten els vostres drets sobre el petroli   caldria començar per allà, que els catalans tinguin consciència que el petroli és seu

    Els polítics "catalans" (no crec pas que es mereixin aquest adjectiu) són uns inútils que han renunciat a defensar Catalunya en qualsevol camp. Si no són ni capaços de defensar les quatre obres d'art de la Franja que hi ha al museu de Lleida, com vols que defensin el petroli català?
    • zoe 33.175 8 22 👍 2.056

     i per què voteu per ells?

     més ben dit, aprofito per fer-te una pregunta ja que desconec absolutament l'estructura que té a Catalunya i els requisits exigits.

     què tan complicat és ser candidat a alcalde o president de la comunitat? quins són els requisits que s'han de complir?

     • Rigel 54.631 9 9 👍 22.326

      zoe escrigué:

      i per què voteu per ells?

      Jo no els voto, em quedo a casa.

       

       

      zoe escrigué:


      què tan complicat és ser candidat a alcalde o president de la comunitat? quins són els requisits que s'han de complir?

      A veure, el sistema electoral espanyol (també en això Catalunya segueix els espanyols talment com un gosset) es basa en llistes tancades i circumscripcions àmplies. Això vol dir, per exemple, que a les eleccions al parlament "català" a la província de Barcelona un elector vota una llista d'uns 80 noms aproximadament. Això fa que els partits polítics no només tinguin un gran poder, sinó que són la clau del sistema, ja que són els qui decideixen qui va i qui no a la llista, i a quin lloc.

       

      El sistema de llista també és als municipis, amb el mateix resultat pel que fa al poder dels partits. Això fa que realment sigui impossible que hi hagi candidats independents (cosa que és possible a països de circumscripcions uninominals com els EUA o el Regne Unit). De fet, fins i tot hi ha diversos partits d'independents (fixa't en la contradicció).

       

      En fi, per no allargarme més, per ser elegit batlle (o president de la generalitat) o tenir possibilitats reals d'assolir un escó cal el suport total d'un partit polític (parlamentari). Perquè si no el tens no et queda més remei que marxar (com ha fet en Carretero) i mirar de crear e teu propi partit. Aleshores et toparas de cara amb el buit dels mitjans de comunicació, però això exigiria un altre missatge.

      • zoe 33.175 8 22 👍 2.056

       en USA hi ha candidatures uninominales?!!

       val, això que em expliques ho entenc, però la meva pregunta va mes allà, què necessites per formar un partit?

       a Veneçuela tenim les dues opcions, pots votar per la llesta o de forma uninominal, ho decideix l'elector a l'hora de votar i per inscriure la teva candidatura, només necessites un nombre de firmes estipulada per la llei, segons el càrrec al que et postulis, la resta dels requisits són mes que res formalitats, com temes d'antecedents penals, nacionalitat i aquestes coses.

       • Rigel 54.631 9 9 👍 22.326

        No conec exactament els requisits per formar un partit o candidatura, ni tampoc crec que sigui exageradament complicat. El problema rau en els mitjans de comunicació (controlats fermament pels qui manen i molt donats a l'autocensura, per tal de no parlar d'allò que no toca). I si no tens mitjans de comunicació que parlin de tu, difícil,ent aconseguiràs finançament. En el fons crec que és un peix que es mossega la cua.

         

        El problema (tornant al que deies al primer missatge d'aquesta sèrie) és que la classe política catalana, en la seva immensa majoria, és tallada pel mateix patró. És a dir, que en determinades qüestions clau tenen el mateix pensament i la mateixa forma d'actuar.

        I una característica transversal a tota aquesta classe política és la renúncia a defensar els interessos de Catalunya quan això vil dir fer una referència explícita a la catalanitat: com a exemple pot servir tot l'enrenou de les obres d'art de la Franja que són al Museu de Lleida, i que l'Aragó els vol com si els catalans els haguessim robat (quan van ser comprades pel bisbe Messeguer a finals del segle XIX). Com que defensar aquestes obres implica, en major o menor grau, defensar la catalanitat de la Franja els polítics s'inhibeixen i permeten que els catalans quedem com uns autèntics criminals.

        Doncs amb el petroli passa el mateix. O potser encara és més greu, ja que no és que l'hagin defensat molt poc, sinó que el "catalanisme" no ha format cap discurs sobre el petroli català (de fet, si parlessis a catalans sobre petroli català se r'enriurien a la cara a causa del desconeixement ue hi ha sobre el tema).

 • ventdeport 1.337 9

  Home...això en aquestos temps que corren ja és alguna cosa no? A més, no hi havia també alguna cosa per Olot o el Berguedà?


  Una cosa més en joc

 • Joaquim_bcn Usuari sumador 26.548 11 40 👍 2.329

  Quina vegonya. La producció passarà de 2000 a 8000 barrils, per a què, com sempre, el petroli vagi a parar a mans espanyoles. Això és impermissible i un robatori brutal.

   

  El petroli està a les nostres aigües! A què esperen els partits catalans per defensar el NOSTRE petroli?

 • cathalà 20.538 10 69 👍 3.106

   

  La descoberta de més petroli a Catalunya trenca el mite de país 'sense recursos naturals'

   

  La concepció de que el Principat és un país 'sense recursos naturals' podria canviar després de la descoberta de nous dos jaciments a les costes catalanes. Catalunya podria quadriplicar la producció i ingressar 180 milions d'euros anuals

  La companyia Repsol ha descobert dos nous jaciments de petroli a només 45 quilòmetres de les costes de Tarragona, les proves inicials de producció dels quals deixen anar tonelades de cur lleuger amb una xifra de 8.000 barris al dia, el que suposa multiplicar per quatre la producció de l'Esta espanyol.

   

  Fins l'abril de 2009, dels quatre pous que hi ha operatius a l'Estat, s'estan extraient 1.926 barrils diaris, que equivalen a 31.533 tonelades. Del total, un 90.9% prové dels jaciments de Repsol. Les dues troballes s'han anomenat amb els noms de Montanazo D-5 i Lubina-1. El primer es troba a 763 metres sota el nivell del mar i arriba a una profunditat de 2.354 metres. Mentre que el Lubina-1 se'n pensa recollir almenys 3.700 barrils diaris.

   

  Catalunya és la única zona de l'Estat que aporta petroli en aigües marines

  El catedràtic de recursos energètics de la UB i professor de la geologia del petroli, Mariano Marzo, assegura que “la troballa prova que Catalunya posseix de potencial d'extracció, per tant no es poden tancar les prespectives d'exploració”. A més a més, diu Marzo, que “això prova que Catalunya és la única zona amb descobriments en aigües marines de l'Estat que aporta petroli”. Aquesta troballa permetrà allargar la vida petrolífica de la zona gairebé 7 anys.

   

  Catalunya segueix els passos d'Escòcia?

  Precisament la descoberta de petroli al Mar del Nord d'Escòcia va ser un dels fets que va impulsar les idees sobiranistes en aquest país del nord d'Europa. En aquest sentit, si Catalunya fós un Estat independent podria arribar a ingressar 175 milions d'euros anuals amb aquests jaciments. En qualsevol cas, tot sembla indicar que encara es poden trobar més jaciments a la zona.

   

  Font: Crònica.cat


Publicitat

Fòrums

 • 9.009.885 missatges
 • 211.512 temes
Fixa la barra dreta
Accedeix als fòrums Normes dels fòrums
Publicitat